»Den räd­da­de mig från ju­len« Pe­ter Ha­ven­ton byt­te till sig en 600

Automobil Classic Cars - - Klassiker Mercedes-benz -

Även bil­histo­ri­kern Pe­ter Ha­ven­ton har va­rit äga­re till en Mer­ce­des 600.

»Det var en kort 600 av års­mo­dell 1970 som jag äg­de i två år. Bi­len sål­des ny i Pa­lo Al­to i Ka­li­for­ni­en och var bei­ge med mörk­brun lä­der­kläd­sel. Jag fick den plus li­te peng­ar i ut­byte mot ett av mi­na re­no­ve­rings­ob­jekt, en Mer­ce­des 500k i då­ligt skick.

Jag tyc­ker att 600:an är ful frami­från. Den är kan­tig och vindru­tan är all­de­les för upp­rätt­stå- en­de. Bi­len är be­tyd­ligt snyg­ga­re snett bak­i­från. Kort över­häng fram och långt över­häng bak är snyggt, det är ba­ra bmw som har fat­tat en vac­ker bils pro­por­tio­ner i mo­dern tid.

250 häst­kraf­ter var myc­ket på den ti­den och även om bi­len var tung så var det ett jäk­la drag i den. Bi­len fun­ge­ra­de bra när jag fick den, men se­dan lät jag den stå över vin­tern i ett ga­rage. Det var in­te bra, bi­lar ska ju egent­li­gen in­te stå stil­la. Hyd­rau­li­ken bör­ja­de läc­ka och jag upp­täck­te att en gam­mal Mer­ce­des kun­de gå sön­der li­ka of­ta som en gam­mal Fer­ra­ri. Och va­ra li­ka dyr att la­ga.

Trots det ha­de jag ett tag be­stämt mig för att ald­rig säl­ja bi­len. Jag köp­te ett rost­fritt av­gas­sy­stem från Fer­ri­ta som gick på 30 000 kro­nor, men jag ha­de knappt hun­nit mon­te­ra det in­nan bi­len var såld. Jag blev näm­li­gen er­bju­den en Ja­gu­ar XK 120 plus peng­ar för 600:an och så var den bor­ta ur mitt ga­rage.

Det kän­des fak­tiskt in­te så far­ligt att bli av med den. Mitt bäs­ta min­ne var en julaf­ton. Det var rätt sto­jigt med fa­mil­jen up­pe i hu­set och till slut fick jag nog. Jag gick ner och sat­te mig i bi­len och ba­ra njöt av tyst­na­den och dof­ten av lä­der­kläd­seln. Ef­ter ett tag ha­de jag åter­häm­tat mig och kun­de åter­vän­da till jul­fi­ran­det med nya kraf­ter.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.