Ound­gäng­li­ga de­taljupp­gif­ter om Mer­ce­des-benz 600...

Stan­dard­ut­rust­ning

Automobil Classic Cars - - Klassiker Mercedes-benz -

VINDRU­TA Vindru­te­spol­ning. Vindru­te­tor­ka­re med två has­tig­he­ter.

BAKRU­TA

Elupp­värmd med snudd på osyn­li­ga trå­dar.

LJUS Asym­met­riskt halv­ljus. Dim­ljus. Front and re­ar li­mit lights. Blin­kers. Par­king­ljus. Broms­ljus. Back-up lights. In­stru­ment be­lys­ning med dim­mer. Ut­tag för in­spek­tions­lam­pa i mo­tor­rum. Be­lys­ning i handsk­fack. Kart­lä­sar­lam­pa. Be­lys­ning ba­ga­geut­rym­me. Be­lys­ning fo­tut­rym­me, 2 st fram och 2 st bak. Taklam­pa bak. Juster­ba­ra läslam­por i de bak­re tak­stol­par­na.

IN­STRU­MENT Has­tig­hets­mä­ta­re. Varvräk­na­re. Väx­el­väl­jarin­di­ka­tor. Ol­je­trycks­mä­ta­re. Tank­mä­ta­re. Kyl­vat­ten­temp. Var­nings­lam­por för bat­te­ri­ladd­ning, blin­kers, hel­ljus, hyd­raul­sy­stem, luft­tryck fjäd­ring och broms­ser­vo. Bräns­le­re­serv. Elektrisk kloc­ka. Km-räk­na­re. Trip­mä­ta­re. Ter­mo­me­ter ut­om­hus­temp. Knapp för höjd­re­gle­ring ka­ross. Knapp för el­värmd bakru­ta.

SIG­NAL­SY­STEM Kom­pres­sor­horn och två elekt­ris­ka sig­nal­horn. Au­to­ma­tisk till­ba­ka­gång av blin­kers.

LÅS Fy­ra hyd­rau­liskt styr­da sä­ker­hets­lås i dör­rar­na. Cen­tral styr­ning för dörr­lås, ba­ga­geluc­ka och tankluc­ka. Ma­nu­ell lås­öpp­ning av al­la dör­rar in­i­från. Ratt­lås kom­bi­ne­rat med tänd­lås och funk­tion för att för­hind­ra oav­sikt­lig start­mo­to­ro­pe­ra­tion med mo­torn igång. Lås­bart handsk­fack. KNAPPSTYRDA HYD­RAU­LIS­KA BEKVÄMLIGHETSFUNKTIONER Au­to­ma­tis­ka föns­ter­his­sar på al­la si­do­föns­ter och om så fin­nes, även ru­tan mel­lan förar- och pas­sa­ge­rarut­rym­me. Bak­sä­te med arm­stöd fullt juster­bart. Hyd­rau­liskt juster­ba­ra däm­pa­re via en spak på ratt­stång­en

VÄR­ME OCH VEN­TI­LA­TIONS­SY­STEM Fram: Vär­me- och ven­ti­la­tions­sy­stem med fläkt och dubb­la vär­me­väx­la­re. Bak: Vär­me- och ven­ti­la­tions­sy­stem med fläkt och vär­me­väx­la­re. Ven­ti­la­tions­sy­stem med at­mo­sfä­riskt tryck. Tem­pe­ra­tur­väl­ja­re med tem­pe­ra­tur­kom­pen­sa­tion för oli­ka has­tig­he­ter. De­fros­ter för si­doru­tor­na.

ÖV­RIGT För­va­rings­ut­rym­me mel­lan fram­sto­lar­na. För­va­rings­fack i samt­li­ga si­do­dör­rar. För­va­rings­hyl­la ovan­för trans­mis­sions­tun­neln. Bländ­nings­fri back­spe­gel. Si­do­speg­lar juster­ba­ra in­i­från. Två vad­de­ra­de sol­skydd, med smink­spe­gel på pas­sa­ge­rar­si­dan. Kurv­hand­tag i ta­ket, men kläd­krok bak. In­re dörr­hand­tag samt­li­ga dör­rar. Arm­stöd i dör­rar­na på al­la sitt­plat­ser. In­vik­bart arm­stöd i mit­ten bak. Dubb­la juster­ba­ra nack­stöd bak. Ask­fat i samt­li­ga dör­rar. Ci­gar­rett­tän­da­re i samt­li­ga dör­rar. Ratt jus­ter­bar i höjd­led. Fot­stöd för bak­sä­tet. Gar­di­ner för si­doru­tor­na bak och bakru­tan. Mittsek­tion med hyd­rau­liskt styrd mel­lanru­ta i glas, bar och dubb­la hyl­lor för smink­box­ar (Pull­man). Dubb­la bak­åt­vän­da sing­el­sä­ten, el­ler två fäll­ba­ra fram­åt­vän­da sing­el­sä­ten (Pull­man 4 dr/pull­man 6 dr)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.