Det­ta bör du ab­so­lut kän­na till om Citroën SM

Automobil Classic Cars - - Klassiker Citroën Sm -

Ing­et vet med sä­ker­het vad sm be­ty­der. Sport Ma­se­ra­ti an­ser många men det­ta får nog be­trak­tas som en myt ock­så. Li­ka li­te som vi vet vad ds, id och gs står för för­blir be­teck­ning­en sm en gå­ta. Citroën själ­va av­slö­jar ing­et.

Pre­si­dent pom­pi­dou be­ställ­de två öpp­na sm med fyr­dör­rars­ka­ross. Bi­lar­na skul­le an­vän­das vid stats­be­sök och ut­rus­ta­des med låg­väx­el för att kla­ra pro­ces­sions­kör­ning.

Att by­ta bat­te­ri på en sm är ing­en barn­lek. Det tar ett me­ka­ni­ker­team en hel dag. Hö­ger fram­skärm mås­te de­mon­te­ras vil­ket in­ne­bär att al­la re­lä­er på den mås­te av­lägs­nas. Bat­te­ri­et lyfts se­dan ut ge­nom en luc­ka i hjul­hu­set som los­sats med 13 skru­var. Be­hö­ver vi tilläg­ga att bat­te­ri­et in­te är av stan­dard­di­men­sion?

En sm-äga­re kläd­de om sin bil in­vän­digt med äk­ta get­skinn. 37 get­ter fick sät­ta li­vet till.

Den ma­nu­el­la väx­ellå­dan på sm har två av­tapp­nings­plug­gar. An­led­ning­en är att fem­mans väx­el har ett eget väx­ellåds­hus med egen plugg. Au­to­mat­lå­dan har ba­ra en plugg men den är pla­ce­rad så att den lig­ger bakom en ram­balk och lå­dan kan in­te töm­mas på ol­ja med mind­re än att den tas ur bi­len.

Mc-till­ver­ka­ren La­ver­da gjor­de 1978 en motor på 1000 cm3 som är en mi­ni­a­tyr av sm- mo­torn. In­te så kons­tigt kanske när kon­struk­tö­ren var Gi­u­lio Al­fi­e­ri. Mo­torn gav 140 hk vid 11 000 varv/min men kom ald­rig i pro­duk­tion.

Ge­ne­ra­torn på sm har en ten­dens att ha­ve­re­ra med jäm­na mel­lan­rum. An­led­ning­en an­ses va­ra att den går varm i lag­ren. Vid byte mås­te man be­ak­ta en vik­tig egen­skap hos ge­ne­ra­torn, den ro­te­rar ge­nom sin pla­ce­ring »bak­läng­es«. Vem är för­vå­nad?

Den po­lis­man som rik­tar en fart­mä­tan­de la­ser­pi­stol mot fron­ten på en sm blir be­svi­ken. He­la glas­fron­ten är kraf­tigt kon­vex och skic­kar där­för in­te till­ba­ka nå­gon in­for­ma­tion till po­lis­man­nen som blir stå­en­de ut­an be­vis­ma­te­ri­al. Sägs det.

Ju hög­re fart man pas­se­rar ett fart­hin­der med i en sm, desto mind­re kän­ner man av »bu­lan«. Fjäd­ring­en slu­kar dem helt om far­ten är till­räck­ligt hög.

Bland de mer be­röm­da sm- ägar­na ut­mär­ker sig ty­ran­nen Ba­by Doc från Haiti och f d Sov­je­tu­ni­o­nens pre­si­dent Brezj­nev. Ba­by Doc ha­de sin bil med sig när han flyd­de till söd­ra Frank­ri­ke. Brezj­nev fick sin bil vid ett be­sök i Frank­ri­ke och lär ha va­rit ute och kört med den på nat­ten un­der stats­be­sö­ket. När han till­fo­gat bi­len någ­ra plåtska­dor sa han att han in­te tyck­te om fär­gen och fick by­ta den.

I Sve­ri­ge fick vi nöja oss med att se sång­a­ren Pe­ter Holm (Mo­nia) häm­ta ut en ny bil hos Citroën i Fri­ham­nen 1972.

För att by­ta tänd­stift på en in­sprut­nings­mo­tor mås­te in­sug­nings­gren­rö­ren av­lägs­nas. Tänd­stif­ten från fa­brik är av Bosch till­verk­ning och in­te frans­ka Mars­hal som på många and­ra Ci­troë­ner.

I san fran­sisco ha­de sm- ägar­na pro­blem att stå med fram­hju­len mot trot­to­a­ren som la­gen på­bjöd. Det­ta lös­tes ge­nom att fö­ra­ren vred hju­len och se­dan snabbt lås­te ratt­lå­set för att få dem att stå kvar.

Väts­kan i det se­pa­ra­ta hyd­raul­sy­ste­met som styr de vrid­ba­ra strål­kas­tar­na finns in­te läng­re att få tag på hos Citroën. En ke­mist och sm- äga­re ana­ly­se­ra­de väts­kan och till­ver­kar den nu till klubb­kom­pi­sar. Sm är för­mod­li­gen den en­da se­ri­e­till­ver­ka­de bil i världen som kun­de le­ve­re­ras med kol­fi­ber­fäl­gar. Des­sa väg­de en­dast 4,6 kg mot nor­mal­fäl­gens 10,4 kg.

Citroën ha­de för­mod­li­gen det en­da ral­lytea­met i världen som led­des av en kvin­na. Stal­let be­stod hu­vud­sak­li­gen av ds och sm.

Mo­torn c114 bygg­des även som v8 på 3,6 li­ter. Den var i förs­ta hand av­sedd för Ma­se­ra­ti Qu­attro­por­te 11 men prov­kör­des i en sm. Det blev ba­ra ett en­da unikt ex­em­plar.

Inga sto­ra änd­ring­ar gjor­des un­der fem års pro­duk­tion. För­u­tom grundut­fö­ran­det i fak­tas­pal­ten finns ie-mo­del­len med in­sprut­nings­mo­tor samt en tre­li­ters för­gasar­mo­tor i kom­bi­na­tion med au­to­mat­lå­da. För­del­ning: för­gasar­bi­lar 7 808 st (se­rie sb), ie 3 500 (se­rie sc) och au­to­ma­ter 1 612 (se­rie sd).

till­vals­lis­ta: Luft­kon­di­tio­ne­ring, ra­dio, lä­der­in­red­ning (svart el­ler na­tur­fär­gad), to­na­de ru­tor, kol­fi­ber­fäl­gar, dim­ljus.

Ci­troëns re­klam har of­ta va­rit ban­bry­tan­de. I fal­let

SM tog man i re­jält, som här. Kanske in­te med up­pen­bar av­sikt, men im­po­ne­ran­de på nå­got vis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.