Mo­del­ler­na du in­te fick se

Automobil Classic Cars - - Klassiker Mercedes 190e 2,3-16 -

det spre­ta­de vilt på form­giv­nings­av­del­ning­en in­nan w201­de­sig­nen spi­ka­des. En gam­mal god mär­kestra­di­tion, Mer­ce­des har ju alltid haft högt i tak när det gäl­ler form­ex­pe­ri­ment och ut­veck­lings­bi­lar. Kanske är en smu­la ga­len­skap rät­ta sät­tet att åstad­kom­ma det som med ti­den blir tid­löst, klas­siskt? Nedan­stå­en­de lätt bi­sar­ra trio vi­sar lä­get i lo­ka­ler­na åren 1977 – 78, in­nan den de­fi­ni­ti­va ka­ross­for­men be­stäm­des 1979.

190-se­ri­en in­klu­si­ve 190D 2,5, an­för­da av 2,3-16 i de­butå­rets and­ra färg Rauch­sil­berme­tal­lic. Den tvärt av­hugg­na lil­la »ci­ty­mo­del­len« och den mer lin­jeskö­na cab­ri­o­let­ver­sio­nen nåd­de ald­rig pro­duk­tion. Ut­ö­ver stör­re hjul (från 14 tum till 15) och ny tor­kararms­kon­struk­tion 1985 änd­ra­des W201 in­te myc­ket i ut­se­en­de un­der tolv års pro­duk­tion. »Sac­co­pa­ne­ler­na« längs ka­ros­sen hös­ten 1988 är mest iö­gon­fal­lan­de.

Den­na nå­got pry­da två­dör­rars­mam­sell med »Sec-hand­tag« och fen­der­skirts kanske kun­de ha bli­vit en 190 CE? Lang­heck­ka­ros­ser var i ro­pet bland Mer­ce­de­s­ex­pe­ri­men­ten un­der den­na tid. Gynn­sam från ae­ro­dy­na­misk syn­punkt men knap­past i and­ra av­se­en­den. Den ba­nan­for­ma­de ska­pel­sen till hö­ger är världen sär­skilt tack­sam över att ha slup­pit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.