Spe­ci­a­lar­na

Automobil Classic Cars - - Klassiker Alfetta Gt/gtv -

al­fet­tas fi­na chas­si kun­de han­te­ra mer ef­fekt än de mo­des­ta rad­fy­ror­na er­bjöd. Men Al­fas stän­di­ga eko­no­mis­ka pro­blem be­grän­sa­de bud­ge­ten. Allt­för starkt fo­kus på hem­ma­mark­na­dens höga be­skatt­ning av mo­tor­star­ka bi­lar kan ock­så ha gjort att man in­te vil­le, el­ler för­måd­de, stil­la värl­dens ef­ter­frå­gan på he­ta­re Al­fetta­va­ri­an­ter. Ne­dan föl­jer två av den mängd spe­ci­a­la­re som bygg­des lo­kalt på oli­ka mark­na­der, of­ta med om­fat­tan­de tek­niskt stöd från Al­fa Ro­meo i Italien.

6. AL­FET­TA GTV TURBODELTA

In­nan gtv6 lan­se­ra­des släpp­te fa­bri­ken en tur­bo­lad­dad Al­fet­ta, » gtv Turbodelta«, som ut­veck­la­des av Al­fa Ro­me­os trim­smed­ja Au­to­del­ta med täv­lings­chef Car­lo Chiti i spet­sen. Bi­len bygg­des 1978–1979 i 500 ex­em­plar för att ho­mo­lo­ge­ra en tur­bo­bil Al­fa av­såg att kö­ra ral­ly med. Bi­len ha­de två­li­ters­ma­skin som med hjälp av en Kkk-tur­bo­lad­da­re kun­de ge 155 hk vid 0,95 bars ladd­tryck. Kol­var och ka­max­lar ha­de änd­rats, av­gas­sy­ste­met var öpp­na­re och kopp­ling­en för­stärkt. Bi­lar­na ha­de sty­va­re fjäd­ring och fick på grund av tur­bons star­ka vär­me­ut­veck­ling hu­var­na lac­ke­ra­de med vär­metå­lig matt­svart färg. Just den svar­ta hu­ven och dess två ven­ti­la­tions­gal­ler samt den färg­gla­da si­dodeko­ren är de lät­tas­te sät­ten att kän­na igen en Turbodelta. Prov­kör­ning­ar­na vitt­na­de om en lätt­körd ma­skin med gott om vrid­mo­ment över ett brett re­gis­ter och näs­tan noll tur­bo­för­dröj­ning. 0–100 av­ver­ka­des på ca åt­ta se­kun­der, att jäm­fö­ra med runt tio se­kun­der för stan­dard­va­ri­an­ten. Som­li­ga tyck­te att fjäd­ring­en var allt­för mjuk för att mat­cha mo­to­ref­fek­ten. Dess­utom var ma­ski­nen märk­ligt svår­star­tad, det kräv­des minst tio se­kun­der med start­mo­torn in­nan låg­kom­pres­sions­mo­torn be­ha­ga­de tän­da!

7. AL­FET­TA V8 Fa­bri­ken ha­de pla­ner på en Al­fet­ta med V8 som skul­le ho­mo­lo­ge­ras i 400 ex­em­plar för ra­cing i grupp 5. En­dast någ­ra pro­to­ty­per bygg­des, »La Bom­ba« kal­la­de. De fick är­va en 3-li­ters V8 på drygt 300 hk från sport­bils­pro­to­ty­pen Al­fa 33. Pro­jek­tet kom ty­värr in­te läng­re än så, bland an­nat på grund av att täv­lings­av­del­ning­en plöts­ligt kom till in­sikt om att pro­duk­tions­ut­rust­ning­en för V8-mo­to­rer­na ha­de skro­tats när Al­fa Ro­meo Montre­al la­des ner 1975! Dröm­men om en V8-för­sedd Al­fet­ta i ic­ke-täv­lings­ut­fö­ran­de för­verk­li­ga­des i al­la fall. Som så of­ta var det in­te fa­bri­ken som låg bakom, ini­ti­a­ti­vet 1977 togs i stäl­let av Horst Reiff, stor tysk Al­fa­hand­la­re som lät byg­ga någ­ra ex­em­plar av Al­fet­ta V8 med mo­to­rer från Al­fa Montre­al. Tek­nis­ka pro­blem, be­grän­sad till­gång på mo­to­rer och att om­bygg­nads­fir­man gick i kon­kurs sat­te p för även­ty­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.