Bri­stol runt i tolv mo­del­ler

Bri­stol be­fann sig i en si­tu­a­tion snar­lik Saabs när and­ra världs­kri­get upp­hör­de: mas­sor av in­ve­ste­ring­ar i tek­nik, kom­pe­tens och per­so­nal men klen ef­ter­frå­gan på strids­flyg­plan. Bil­pro­duk­tion var fram­ti­den. Ge­nom krigs­ska­de­stånd be­vil­jat av se­ge­ral­li­an­sen

Automobil Classic Cars - - Klassiker Bristol -

1. 400 (1946-50) Förs­ta bi­len un­der eget namn var i många styc­ken en för­krigs-bmw 328. Fyr­sit­sig, med rampar­ti­er i trä, ka­ross del­vis i alu­mi­ni­um, del­vis i plåt. Rak sexa med tre för­ga­sa­re ovan­på, 75 hk. Förs­ta se­ri­en ha­de re­serv­hjul i ba­ga­ge­rum­met, and­ra se­ri­en in­lagt i bak­luc­kan. To­talt 469 ex­em­plar.

2. 401/402/403 (1948-55) Ae­ro­dy­na­misk alu­mi­ni­um­ka­ross på »lådchas­si« på­byggt med stål­rörspar­ti­er en­ligt »Su­per­leg­ge­ra-prin­ci­pen« från ita­li­ens­ka Tou­ring. Mäng­der av fi­nes­ser: in­te­gre­ra­de stöt­fång­a­re med fjäd­ran­de upp­häng­ning, tryck­knapps­reg­lage för dör­rar­na, verk­tygs­ut­rust­ning i si­dotrösk­lar­na, tanklocks­öpp­ning in­i­från, mo­tor­huv som kan lyf­tas an­ting­en från hö­ger el­ler väns­ter si­da… Rak sexa, 100 hk. To­talt 920 ex­em­plar.

3. 404 (1953-55) 2+2-sit­sig sport­vagn, bi­len som myn­ta­de be­grep­pet Gent­le­man’s ex­press om Bri­stol och som släng­de al­la bmw- de­sign­drag över­bord. Åter­gång till ram del­vis i trä. Förs­ta Bri­stol med re­serv­hju­let i väns­ter fram­skärm, bat­te­ri, säk­ring­ar etc. i hö­ger. Det har al­la bi­lar fort­fa­ran­de. Små fe­nor på bak­skär­mar­na. Rak sexa, 105 hk. To­talt 52 ex­em­plar. 4. 405 (1954-58) En­da fyr­dör­rars­bi­len, förs­ta Bri­stol med blin­kers i stäl­let för kör­rikt­ningspi­lar. Ud­da design: de bak­re dör­rar­na är myc­ket läng­re än de främ­re. Rak sexa, 105 hk. To­talt 309 ex­em­plar, någ­ra ro­ads­ters på sam­ma bas.

5. 406 (1958-61) Ny, rym­li­ga­re alu­mi­ni­um­ka­ross för fy­ra och ba­gage på i stort sett sam­ma chas­si som ti­di­ga­re, men med mo­di­fi­e­rad bak­vagnsupp­häng­ning och skiv­brom­sar runt om. 2,2-li­ters sexa, 105 hk. To­talt 181 ex­em­plar. 407-411 (1961-1975) Förs­ta V8-bi­len med 5,2-li­tersmo­tor från ka­na­den­sis­ka Chrys­ler, mo­di­fi­e­rad och ut­se­en­de­för­änd­rad i tio oli­ka ver­sio­ner på sam­ma grund­ka­ross/chas­si till mit­ten av 1970-ta­let. 411 bygg­des i fem se­ri­er och har 6,3-li­ters Chrys­ler V8. Pro­duk­tions­tal ej of­fi­ci­el­la.

6. 412/Beau­figh­ter /Beau­fort (1975-94) Ra­di­kal design av Za­ga­to. Tar­ga­bå­ge med suff­lett bakom, con­ver­tib­le sa­loon som Bri­stol kal­la­de kon­struk­tio­nen. 6,6-li­ters Chrys­ler V8. Med Beau­figh­ter togs nam­nen från den gam­la flyg­plans­till­verk­ning­en upp igen. Beau­fort var cab­ri­o­let­mo­del­len, nå­got ensta­ka ex­em­plar. Pro­duk­tions­tal ej of­fi­ci­el­la.

7. 603/Bri­tan­nia/bri­gand (19761994) Bri­stols egen design, med långt ax­elav­stånd, lååång mo­tor­huv och kort över­häng fram. Sports ha­de 5,9-li­ters V8, Eco­nomy 5,2-li­ters. Bygg­des i oli­ka se­ri­er, Bri­gand­ver­sio­nen ha­de tur­bo­lad­da­re från Ro­to­mas­ter. Pro­duk­tions­tal ej of­fi­ci­el­la.

8. Blen­heim (1994-) Fort­fa­ran­de grund­ka­ross från 603 (som del­vis här­stam­mar från 406!), men med helt nytt bak­par­ti, ny skär­ning på hjul­hu­sen, spoilers i kev­lar, nya dörr­hand­tag, speg­lar etc. Fyr­väx­lad au­to­mat­lå­da, med högs­ta väx­el som ak­ti­ve­ras med ström­bry­ta­re. Fem oli­ka ver­sio­ner har in­tro­du­ce­rats se­dan 1994. Pro­duk­tions­tal ej of­fi­ci­el­la.

9. 407 Za­ga­to (1961) Lång­sträckt skön­het med V8 på 5,2 li­ter. Bygg­des i ett en­da ex­em­plar som nu ägs av en ame­ri­kansk sam­la­re. 10. Bri­stol 450 (1953) Tre ra­cer­bi­lar som fram­gångs­rikt täv­la­de i två­li­ters­klas­sen 1953-55 (klas­seg­rar på Le Mans, Sebring). Cou­pé­mo­del­len ha­de spek­ta­ku­lär design; dubb­la sto­ra fe­nor längs det kraf­tigt slut­tan­de ta­ket. Sista sä­song­en fick bi­lar­na öp­pen ka­ross och lik­na­de Ja­gu­ar d- ty­pe. Ef­ter jät­tekra­schen på Le Mans 1955 drog sig Bri­stol till­ba­ka från allt officiellt täv­lan­de. En bil ex­i­ste­rar i dag.

11. Ar­nolt-bri­stol (1953-54) Ber­to­ne­de­sign byggd i Tu­rin på det kor­ta 404chas­sit ef­ter en idé av multi­hand­la­ren »Wacky« Ar­nolt i In­di­a­na, USA, som dess­utom var vice vd hos den ita­li­ens­ke form­gi­va­ren. Om­kring 70 ex­em­plar, 130 hk. En bil finns i Sve­ri­ge.

12. Figh­ter/ T (1999-) Ut­veck­lad ef­ter nu­va­ran­de äga­rens To­by Sil­ver­ton över­ta­gan­de i slu­tet av 1990-ta­let. Mo­di­fi­e­rad Vi­per­mo­tor, må­sving­e­dör­rar och avan­ce­rad ae­ro­dy­na­mik. Ca 30 ex­em­plar bygg­da hit­tills. Figh­ter t blir en av värl­dens all­ra snab­bas­te bi­lar, »över 380 km/h« en­ligt Bri­stol. Pro­duk­tio­nen be­räk­nas star­ta hös­ten 2007.

*

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.