KÖP R UPP­LE­VEL­SE

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Ni­co­le Man­tie, 37, och hen­nes ma­ke Dean är ett par vi möt­te un­der vår forsk­ning. De­ras dröm var att åka på sa­fa­ri i Afri­ka, men de ha­de köpt ett hus med ett bad­rum som var i ett be­dröv­ligt skick och de tänk­te där­för att sa­fa­rin fick vän­ta. Ef­ter att ha hört någ­ra vän­ner be­rät­ta om sin ma­gis­ka fem­stjär­ni­ga sa­fa­ri be­stäm­de de sig dock för att strun­ta i bad­rum­met och åka i alla fall.

En lyx­ig sa­fa­rire­sa kan lå­ta som ett mind­re klokt val än att in­ve­ste­ra i ett bätt­re bad­rum, men ti­o­tals år av forsk­ning vi­sar att pa­ret fak­tiskt tänk­te helt rätt. Stu­di­er vi­sar att vi män­ni­skor blir lyck­li­ga­re av att kö­pa upp­le­vel­ser än ma­te­ri­el­la sa­ker. Skä­let är att upp­le­vel­ser of­ta­re in­ne­bär ge­men­skap med andra, me­dan det ma­te­ri­el­la of­tast är så­dant vi ska nju­ta av en­sam­ma. Forsk­ning vid Col­lege of Bu­si­ness på Sto­ny Brook Uni­ver­si­ty i New York har vi­sat att en­samupp­le­vel­ser där­e­mot in­te gör mer för vår upp­lev­da lyc­ko­ni­vå än en ny pryl.

Upp­le­vel­ser ger också bätt­re be­rät­tel­ser. I en stu­die såg fors­ka­re från Uni­ver­si­ty of Co­lo­ra­do i USA att per­so­ner som in­te kän­de varand­ra pra­ta­de mer om de dis­ku­te­ra­de upp­le­vel­ser de köpt (jäm­fört med sa­ker) och också kom att tyc­ka bätt­re om varand­ra. Ni­co­le be­rät­tar upp­rymt om hur hon fick en puss av en gi­raff på sa­fa­rin. Oav­sett vad man tyc­ker om att ut­by­ta sa­liv med andra ar­ter går det in­te att för­ne­ka att det är en bätt­re histo­ria än in­stal­la­tio­nen av en ny to­a­lett­stol.

UPP­LE­VEL­SE-CV:T

En del män­ni­skor dras till ex­tre­ma ak­ti­vi­te­ter som de kan sät­ta upp på vad fors­kar­na kal­lar ”upp­le­vel­se-cv”. I Kenya bod­de Ni­co­le och Dean på ett ho­tell där gäs­ter­na re­gel­bun­det väck­tes av en ljud­sig­nal mitt i nat­ten. Det skul­le ha kun­nat för­stö­ra se­mestern för de fles­ta, men

Ni­co­le och Dean blev ex­al­te­ra­de. De vil­le se Afri­kas ”sto­ra fem” (ele­fant, nos­hör­ning, af­ri­kansk buf­fel, le­o­pard och le­jon), och sig­na­len be­tyd­de att dju­ren fanns i när­he­ten.

Ny forsk­ning från Cor­nell Uni­ver­si­ty i USA vi­sar att män­ni­skor är myc­ket mind­re be­näg­na att ång­ra köp av upp­le­vel­ser än ma­te­ri­el­la köp. Fors­kar­na bad stu­den­ter tän­ka på köp de gjort och be­rät­ta vad de ång­ra­de mest. De fles­ta kun­de ge ex­em­pel på ma­te­ri­el­la köp som de ång­ra­de, men när det gäll­de upp­le­vel­ser upp­gav över 80 pro­cent att de ång­ra­de att de av­stått när de ha­de chan­sen. De me­na­de att upp­le­vel­ser är oer­sätt­li­ga och att de bor­de ha pas­sat på.

I skri­van­de stund vän­tar Ni­co­les bad­rum fort­fa­ran­de på re­no­ve­ring­en, men hon säger att hon in­te skul­le byta si­na min­nen av re­san mot någon­ting i hela värl­den. ”In­te ens mot ett hem i topp­skick!”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.