KÖP TID

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

För­u­tom att peng­ar gör det möj­ligt att åka på se­mes­ter kan de också för­vand­la vår var­dag. En av oss (Mi­ke) ha­tar att dis­ka. En forsk­nings­stu­die gjord av psy­ko­lo­gen Da­ni­el Kah­ne­man vi­sar att hus­hålls­ar­be­te fö­ga över­ras­kan­de är en av de syss­lor vi gil­lar all­ra minst, men ny forsk­ning av Kah­ne­man pe­kar på att hur vi mår be­ror mer på vad vi gör med vår tid och vil­ka vi till­bring­ar den med än på de vidare om­stän­dig­he­ter­na i vå­ra liv. Istäl­let för att kö­pa vrä­ki­ga­re bi­lar och stör­re hus får vi mer gläd­je av att läg­ga peng­ar­na på att kö­pa oss fria från så­dant som mins­kar vår var­dags­lyc­ka.

TID ÄR PENG­AR

När en av oss (Liz) nyligen ha­de fött barn var hon of­ta up­pe på nät­ter­na med en sömn­lös be­bis. Ef­ter att ha pro­vat varen­da sömn­stra­te­gi på in­ter­net tog Liz hjälp av en kvin­na som het­te Clau­dia, som ha­de ryk­te om sig att kun­na lä­ra vilken ny­född som helst att so­va. Clau­di­as hjälp var in­te gra­tis. För det pris som Liz be­ta­la­de ha­de hon kun­nat kö­pa den nya hög­ta­la­ran­lägg­ning hon suk­tat ef­ter i må­na­der. Men ge­nom att lä­ra be­bi­sen bätt­re sov­va­nor gjor­de Clau­dia nå­got som inget hög­ta­lar­sy­stem skul­le ha kun­nat: hon för­vand­la­de Liz vak­nät­ter till un­der­bar natt­sömn.

Myc­ket av det vi kö­per på­ver­kar in­te vårt dag­li­ga liv i nå­gon stör­re ut­sträck­ning, men det är lätt att över­skat­ta de po­ten­ti­el­la för­de­lar­na med ett loc­kan­de nytt köp. Ten­den­sen för­stärks ge­nom att vi jäm­för oli­ka pro­duk­ter med varand­ra. Det kan få en lju­dan­lägg­ning med tio hög­ta­la­re att fram­stå som klart över­läg­sen en som ba­ra har sex styc­ken och få den att ver­ka väl värd de extra slan­tar­na den kos­tar. Fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go har kon­sta­te­rat att män­ni­skor som för­sö­ker fö­re­stäl­la sig ef­fek­ten av så­da­na skill­na­der över­skat­tar de lyc­ko­för­de­lar som de fy­ra extra hög­ta­lar­na kom­mer att ge.

Där­för är det bra att tilläm­pa ”tis­dags­testet” in­för köp man över­vä­ger: tänk på hur kö­pet kom­mer att på­ver­ka vad du gör näs­ta tis­dag. Forsk­ning vi­sar att det enk­la tan­ke­ex­pe­ri­men­tet mot­ver­kar ten­den­sen att över­skat­ta hur myc­ket en en­skild sak på­ver­kar vår lyc­ka.

Ge­nom att tän­ka på hur ett köp kom­mer

”Ge­nom att tän­ka på hur ett köp kom­mer att på­ver­ka ens var­dag för­vand­lar man be­slut om peng­ar till be­slut om tid.”

att på­ver­ka ens var­dag för­vand­lar man be­slut om peng­ar till be­slut om tid. Det ger en knuff i rikt­ning mot ak­ti­vi­te­ter som gör en lyck­li­ga­re. I en stu­die på ett kafé i Phi­la­del­p­hia bad fors­kar­na del­ta­gar­na att tän­ka på tid el­ler peng­ar. De som fo­ku­se­ra­de på peng­ar job­ba­de mer me­dan de var på kafé­et, me­dan de som upp­ma­nats att tän­ka på tid äg­na­de mer av tiden där åt att um­gås, vil­ket är en av de ak­ti­vi­te­ter som bi­drar mest till lyc­kan för de fles­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.