DANSA DIG LYCK­LIG

Där­för mår vi så bra av att ska­ka loss till mu­sik!

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Oav­sett om du blir sa­lig av sal­sa, tag­gad av te­ch­no el­ler eu­fo­risk av att dra någ­ra mo­ves på klubb­gol­vet så är dans en fan­tas­tisk hu­mör­hö­ja­re. Det ver­kar dess­utom som om alla kan upp­le­va det lyc­ko­rus som dan­sen ger. I en stu­die från 2010 såg Mar­cel Zent­ner och Tu­o­mas Ee­ro­la att späd­barn log när de rör­de sig till mu­sik. Och ju mer de rör­de på sig, desto mer log de. Men var­för mår vi bätt­re när vi dan­sar? Kanske är det så att när vi rör oss till mu­sik föl­jer vi också varand­ras rytm, vil­ket hjälper oss att ska­pa ett so­ci­alt band. Det är ett av skä­len till att vi äls­kar mu­sik­fes­ti­va­ler. I en stu­die vid Max Planck-in­sti­tu­tet för evo­lu­tio­när an­tro­po­lo­gi kon­sta­te­ra­de Se­basti­an Kirsch­ner och Michael To­ma­sel­lo att fy­ra­å­ring­ar som först fick gö­ra mu­sik två och två blev mer sam­ar­bets­in­rik­ta­de och hjälp­sam­ma ef­teråt. Mu­sik och dans fun­ge­rar allt­så som ett slags so­ci­alt smörj­me­del som hjälper oss att ut­veck­la po­si­ti­va re­la­tio­ner och ska­pa band till andra. Det kan för­kla­ra fe­no­me­net flas­h­mob­bar, där en grupp män­ni­skor plöts­ligt sam­las på en of­fent­lig plats, utför en spon­tan dans och se­dan snabbt sking­ras igen. Dans hjälper oss in­te ba­ra att kny­ta band till andra, ut­an pre­cis som all in­ten­siv fy­sis­ky ak­ti­vi­tet kan dans också öka ut­sönd­ring­en av en­dor­fi­ner – de smärt­stil­lan­de må bra-hor­mo­ner i hjär­nan som bland an­nan­nat lig­ger bakom lyc­ko­ru­set som brukar kal­las run­ner’s high. Bronwyn Tarr och hen­hen­nes kol­le­gor vid uni­ver­si­te­tet i Ox­ford har kon­sta­te­rat att det till och med räc­ker aatt dansa i takt med nå­gon för att en­dor­fi­ner ska fri­sät­tas i blo­det. De lät brabra­si­li­ans­ka gym­na­si­e­e­le­ver dansa tre och tre till mu­sik med snabb takt och kon­sta­te­kon­sta­te­ra­de att de som sam­ord­na­de si­na rö­rel­ser mest ha­de en hög­re smärt­trös­kelsmärtt (vil­ket mät­tes ge­nom att pum­pa upp en blod­trycks­man­schett runt ar­men på dem). Re­sul­ta­tet pe­kar på att des­sa dan­sa­dan­sa­re ha­de mer en­dor­fi­ner i krop­pen, och fors­kar­na tror att vvi kanske får en so­ci­al kick av att dansa med andra. Dans har ocock­så vi­sat sig stärka själv­käns­lan. I en stu­die från 202007 kon­sta­te­ra­de fors­ka­re från La­ban and Hampshi­re Ddan­ce att barn i åld­rar­na 11 till 14 som deltog i kre­akre­a­tiv rö­rel­se för­bätt­ra­de sin upp­lev­da själv­käns­själv­käns­la och mo­ti­va­tion. Alla des­sa stu­di­er vi­sar att dans är en av de vik­tig­vik­ti­gas­te ak­ti­vi­te­ter vi kan ägna oss åt. Det är bra för häl­san och gör oss gla­da. Så det är bar­ba­ra att kas­ta skämskud­den och släp­pa loss!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.