Kan lyc­ka kö­pas för peng­ar?

KAN

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Innehåll - TEXT: ELIZABETH DUNN OCH MICHAEL NORTON

Många säger att peng­ar in­te gör en lyck­lig, men få ver­kar tro på det. El­ler kän­ner du nå­gon som har tac­kat nej till en lö­neök­ning? De­cen­ni­er av forsk­ning vi­sar dock att för­hål­lan­det mellan in­komst och lyc­ka är kom­plext. I en stu­die vid Prin­ce­tonu­ni­ver­si­te­tet 2010 på näs­tan en halv mil­jon ame­ri­ka­ner kon­sta­te­ra­de man att den ge­nom­snitt­li­ga lyc­ko­ni­vån hos per­so­ner som tjä­na­de minst 650 000 kro­nor om året in­te på­ver­ka­des om de fick hög­re in­komst. Vad du gör med peng­ar­na är vik­ti­ga­re än hur myc­ket du tjä­nar.

Nu vi­sar fle­ra nya stu­di­er hur du kan an­vän­da dina peng­ar på sätt som gör dig lyck­li­ga­re, oav­sett hur myc­ket du har. Läs vidare och se hur du får mesta möj­li­ga lyc­ka för peng­ar­na.

Män­ni­skor är ge­ne­rellt lyck­li­ga­re i ri­ka län­der med hög­re BNP. Det ta­lar för att lyc­ka kan kö­pas för peng­ar, men det gäl­ler att spen­de­ra slan­tar­na klokt. Läs vad forsk­ning­en säger om lyck­li­ga­re köp­va­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.