Ska­pa ”hyg­ge” i hem­met

SKA­PA

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Innehåll -

Fem tips på hur du hö­jer mys­fak­torn hem­ma.

Un­der se­na­re år har ”hyg­ge” va­rit or­det på alla re­kla­ma­res, livsstils­skri­ben­ters och blog­ga­res läp­par. Hyg­ge syf­tar på den skö­na och av­spän­da stäm­ning som har bli­vit sy­no­nym med den dans­ka folk­sjä­len. Här tip­sar Me­ik Wi­king, vd för Hap­pi­ness Re­se­arch Institute, om fem sa­ker som kan höja hygge­fak­torn hem­ma …

Ska­pa en ”hyg­ge­hör­na”

1 Varje hem mås­te ha en rik­tig mys­hör­na. Det är där du kry­per upp med en bra bok och en varm kopp te.

Ta in na­tu­ren

2 Dans­kar­na vill gärna slä­pa in hela sko­gen, och allt som är na­tur­ligt får grönt ljus. Blad, blom­mor, kot­tar … Tänk dig hur en ek­or­re skul­le vil­ja in­re­da, så ham­nar du rätt.

Tänk på käns­lan

3 Hyg­ge i hem­met hand­lar in­te ba­ra om hur det ser ut, ut­an li­ka myc­ket om hur sa­ker och ting känns. Att dra fing­rar­na över ett varmt trä­bord ger en an­nan käns­la än ma­te­ri­al i kallt stål el­ler plast.

Tänd ljus

4 När mörk­ret sän­ker sig är le­van­de ljus fan­tas­tis­ka, sär­skilt på vintern. Ste­a­rin­ljus ger ett mju­ka­re sken än tak­lam­por och är ett snabbt sätt att ska­pa my­sig stäm­ning.

Sitt kvar vid bor­det

5 Dans­kar­na sit­ter gärna kvar länge vid bor­det, sär­skilt ef­ter en god mål­tid. I många län­der bör­jar folk du­ka av di­rekt ef­ter mid­da­gen, men dans­kar­na sit­ter kvar och kopp­lar av – ett bra till­fäl­le att va­ra i nu­et.

”Dans­kar­na vill gärna slä­pa in hela sko­gen … Tänk dig hur en ek­or­re skul­le vil­ja in­re­da, så ham­nar du rätt.”

1 4

5 3 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.