SU­PER AD­VEN­TU­RE

Bike: Touring Special - - INNEHÅLL - TEXT AN­DERS ADOLFS­SON FOTO KTM

KTM tar i allt vad de kan, det vill in­te sä­ga li­te, och re­sul­ta­tet är im­po­ne­ran­de – 160 häst­kraf­ter har lik­som den... ef­fek­ten.

Nya Su­per Ad­ven­tu­re, med först­klas­sig kom­fort, ur­stark ma­skin och ett re­jält tek­nikf yr verkeri, går till full at­tack mot BMW R 1200 GS.

FÖR NÅG­RA ÅR se­dan lan­se­ra­de KTM sin nya, re­vo­lu­tio­ne­ran­de 1190 Ad­ven­tu­re. Med den­na mo­dell läm­na­de KTM sin po­si­tion som till­ver­ka­re av mer el­ler mind­re gal­na, hårt ni­scha­de pro­duk­ter och bör­ja­de flör­ta med bre­da­re kund­grup­per. Men trots att 1190 var ett mas­sivt steg fram­åt kun­de hu­vud­kon­kur­ren­ten BMW R 1200 GS fort­fa­ran­de er­bju­da en bätt­re sitt- och vind­kom­fort samt vas­sa­re er­go­no­mi vil­ket gjor­de att en hel del pre­sum­ti­va kun­der än­då val­de att stan­na kvar hos BMW.

Med nya 1290 Su­per Ad­ven­tu­re hop­pas kon­struk­tö­rer­na på KTM kun­na änd­ra det­ta. Den nya mo­tor­cy­keln är näm­li­gen mer kom­fort- och tou­ringin­rik­tad än 1190 och ska lå­ta ”the ad­ven­tu­re last long­er”, en­ligt KTM.

PROV­KÖR­NING­EN BÖR­JAR MED en mo­tor­vägs­sträc­ka där det snart står klart att den nya kåplös­ning­en ger ett kraf­tigt för­bätt­rat vind­skydd. Dess­utom är sa­deln stop­pad med ett nytt, mer gel­lik­nan­de skum­ma­te­ri­al än ti­di­ga­re, och sitt­kom­for­ten läm­nar nu ing­et öv­rigt att öns­ka.

Mo­torn är en till 160 häst­kraf­ter ned­trim­mad ver­sion av 1,3-li­ters­ma­ski­nen från Su­per­du­ke R. Den är i prin­cip vib­ra­tions­fri, har mas­sor av vrid på lå­ga varv och ett här­ligt ryt på topp. Kör­bar­he­ten är så bra att du i prin­cip kan an­vän­da vil­ken väx­el som helst, när som helst. Väx­ellå­dan fun­ge­rar ock­så per­fekt, med di­stink­ta lä­gen och fri­het från klonk och fals­ka ne­ut­rallä­gen. Med ori­gi­naldäm­pa­re är mo­torns V-twin­mul­ler helt bor­ta, kvar är en­dast ett me­ka­niskt ljud som skul­le kun­na kom­ma från vil­ken mo­tor­typ som helst. Själv­klart er­bju­der KTM öpp­na­re till­be­hörs­däm­pa­re, men nå­gon ljud­ka­rak­tär skul­le man väl än­då kun­nat få till även i ori­gi­nalut­fö­ran­de?

Nå­väl, det är i chas­si och elektro­nis­ka stöd­sy­stem som de störs­ta ny­he­ter­na kan hit­tas. 1290 Su­per Ad­ven­tu­re är ut­rus­tad med se­mi­ak­tiv fjäd­ring och en för mark­na­den unik in­teg­ra­tion av sy­s­te­men för ABS, trac­tion control, mo­tor­styr­ning och stöt­dämp­ning. Sy­ste­met får sin in­for­ma­tion från motor, hjul, ac­ce­lero­met­rar och fjäd­rings­lä­ges­sen­so­rer. Vis­sa kri­tis­ka sen­so­rer, till ex­em­pel de som rör brom­sar­na, är dubb­la. Styr­ning­en av de se­mi­ak­ti­va däm­par­na sker via ett an­tal oli­ka sty­ral­go­rit­mer. Hu­vud­al­go­rit­men är av sky­hook­typ och strä­var ef­ter att hål­la mo­tor­cy­kelns höjd­lä­ge kon­stant, vil­ket op­ti­me­rar kom­fort, men in­te fäs­te. Se­dan finns en ”ground­hook”-al­go­ritm som vill hål­la

Det går att panga på duk­tigt, 1290 är myc­ket lätt­körd. No­te­ra kurv­lju­set som tänds i tre steg vid 10, 20 och 30 gra­ders lut­ning. I Sport-lä­ge job­bar den se­mi­ak­ti­va fjäd­ring­en för max­i­malt bett. Fjäd­rings­vä­gen är 200 mm fram och bak.

tryc­ket mot mar­ken kon­stant och som där­med op­ti­me­rar väg­håll­ning­en. För­enk­lat ut­tryckt blan­das se­dan des­sa oli­ka sty­ral­go­rit­mer i oli­ka pro­por­tio­ner i de oli­ka fjäd­rings­pro­gram­men Sport, Stre­et och Soft. Dess­utom finns ett Off­ro­ad­lä­ge där fjäd­ring­en be­ter sig som en kon­ven­tio­nell pas­siv fjäd­ring.

VI VI­KER AV från mo­tor­vä­gen och föl­jer en smal vind­lan­de as­falt­väg som på si­na stäl­len är gans­ka gru­sig. I sa­deln märks i prin­cip ingen­ting av någ­ra stöd­sy­stem el­ler se­mi­ak­tiv fjäd­ring. I kom­fort­lä­get är mo­tor­cy­keln mjuk och be­kväm, men ni­ger sam­ti­digt näs­tan ingen­ting vid in­broms­ning. I Stre­et och Sport­lä­get ökar suc­ces­sivt hård­he­ten och tillå­ter ock­så li­te mer nig­ning för att öka väggrepp och feed­back vid hår­da­re kör­ning. Obe­ro­en­de av fjäd­rings­pro­gram­men finns ock­så fy­ra kör­pro­gram som styr mo­tor­re­spons, trac­tion control, tillå­tet lyft av fram­hju­let, ef­fektut­tag, med me­ra. Det­ta sy­stem kan för­stås även slås av helt. Allt det­ta styrs en­kelt i meny­er­na.

Trots gru­set bi­ter Con­ti­nen­tal Trail At­tack-däc­ken rik­tigt bra och hjulås­ning el­ler spinn re­gle­ras bort så mjukt att man of­tast in­te ens mär­ker att sy­s­te­men ar­be­tar. För KTM har just käns­lan av att tek­ni­ken ald­rig ska få stå i vägen för kör­gläd­jen haft högs­ta pri­o­ri­tet.

Tem­pot på de vind­lan­de bergs­vä­gar­na ökar och snart är det ful­la ned­lägg i var­je kur­va. 1290 Su­per Ad­ven­tu­re må se stor ut när du står bred­vid, men vik­tök­ning­en jäm­fört med 1190 är trots al­la kom­fort­för­bätt­ring­ar en­dast 12 ki­lo och den väger nu 250 ki­lo med full tank. Man över­ras­kas he­la ti­den över hur lätt­han­ter­lig och bu­sig mo­tor­cy­keln känns. Och hur oer­hört fort det går att kö­ra med den ut­an att den bör­jar kän­nas det mins­ta in­sta­bil el­ler sling­ran­de. Kör­upp­le­vel­sen lik­nas bäst vid en 1190 med bätt­re kom­fort och än­nu mer bot­tenvrid, vil­ket för­kla­ras av att he­la pro­dukt­platt­for­men med motor, chas­si­geo­me­tri med me­ra är ge­men­sam.

Med ett pris på 157 900 kro­nor lig­ger KTM 1290 Su­per Ad­ven­tu­re myc­ket nä­ra BMW R 1200 GS Ad­ven­tu­res pris på 159 900, den se­na­re be­hö­ver dock kit­tas för ett an­tal skö­na tu­sen­lap­par in­nan den når sam­ma tek­nis­ka ni­vå. Siff­ror är dock in­te allt, det är först i testet i Bi­ke nummer 5 (i bu­tik 7 april) som vi vet om KTM lyc­kats pe­ta BMW från tro­nen – det kom­mer bli en tuff match!

TEK­NI­KEN AR­BE­TAR SÅ DIS­KRET ATT DEN KNAPPT MÄRKS.

DRL, day­ti­me run­ning lights, av Led-typ. Halv- och hel­ljus är ha­lo­gen.

Kör­ställ­ning­en är även ut­märkt för stå­en­de kör­ning.

1290 Su­per Du­ke R med sam­ma motor upp­mät­te vi till 0,61 li­ter/mil. Det ger he­la 49 mils räck­vidd.

In­stru­men­te­ring­en är be­kant från 1190. Vind­skyd­det bakom den juster­ba­ra ru­tan är myc­ket bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.