Be­gag­nat. BMW K 1200/1300 GT

Snab­ba och be­kvä­ma GT är ett bra köp. Men tänk på det­ta...

Bike: Touring Special - - INNEHÅLL - Text Tobias Bovin Foto BMW En käl­la till gläd­je och be­kräf­tel­se för den som

Be­kväm och väl­ut­rus­tad mil­slu­ka­re med stor ­till­be­hör­ska­ta­log, bra brom­sar och stark motor.

Se­dan 1983 har K va­rit den tys­ka mo­tor­cy­kel­till­ver­ka­rens mo­dell­se­rie för snabb och be­kväm trans­port längs Au­to­bahn. 2003 lan­se­ra­de BMW mo­del­len K 1200 GT som er­sat­te K 1200 RS och sam­ti­digt fyll­de ett tom­rum där Gold Wingut­ma­na­ren K 1200 LT va­rit det en­da al­ter­na­ti­vet för den som vil­le ha en rik­tigt be­kväm BMW för långa re­sor. 2006 upp­gra­de­ra­de BMW K 1200 GT med ny ram och ny motor och det är den ver­sio­nen vi skri­ver om här.

Om du över­vä­ger att kö­pa en K 1200 GT, el­ler den upp­gra­de­ra­de K 1300 GT som kom 2009, har du för­mod­li­gen kom­mit fram till att du vill ha en stor, be­kväm, sta­bil, stark och prak­tisk mo­tor­cy­kel. Det kom­mer du att få. De tou­ring­an­pas­sa­de de­tal­jer­na är myc­ket väl­ge­nom­tänk­ta och fun­ge­rar i prak­ti­ken. Er­go­no­min är su­perb. Bor­ta är de märk­li­ga blin­kers­reg­la­gen från ti­di­ga­re Bmw-­mo­del­ler. På sty­rets vänst­ra si­da finns ett tum­reg­lage för styr­ning av vindru­ta, ­fart­hål­la­re, färd­da­tor, an­tis­pinn och fjäd­ring. Det sista gäl­ler ba­ra om ho­jen är ut­rus­tad med ESA (Electro­nic Sus­pen­sion Adjust­ment).

Nå­got att tän­ka på om ESA är att dess ka­bel som är dra­gen längs broms­slang­en pre­cis över fram­däc­ket kan ska­das. Det­ta är van­li­gast på S-mo­del­len av K1200/1300 och det är gans­ka en­kelt att la­ga, men nå­got att kon­trol­le­ra och fö­re­byg­ga. Om kabeln är ska­dad syns det in­te på in­stru­men­te­ring­en ut­an en­dast i mo­tor­cy­kelns ECU.

På tal om ECU är den­na en känd svag­het som du ska va­ra upp­märk­sam på: när mo­torn är kall och går på tom­gång kan rö­rel­ser i gashand­ta­get gö­ra att mo­torn hos­tar till och dör. Det här be­ror på ett till­verk­nings­fel i elekt­ro­nik­box­en och den ver­sion med felet har ett ar­ti­kel­num­mer som slu­tar på 166. För att ta re­da på om det ex­em­plar du är in­tres­se­rad av har en po­ten­ti­ellt fel­ak­tig ECU be­hö­ver du hand­grip­li­gen tit­ta på den och se ef­ter om det står 166 på den. Num­ret är tryckt med sto­ra siff­ror på den sil­ver­fär­ga­de box­en.

Den ECU som BMW er­sat­te den fel­ak­ti­ga med har ett ar­ti­kel­num­mer som slu­tar på 296; med den mon­te­rad går mo­torn per­fekt även med ut­bytt ljud­däm­pa­re. En ny ECU kos­tar un­ge­fär 3 500 kro­nor, men be­gag­na­de finns på ebay för hal­va pri­set.

Ett ori­gi­nal­mon­te­rat till­be­hör på en del ex­em­plar är xe­non­ljus, men det­ta ger fak­tiskt ing­et för­bätt­rat ljus. Xe­non­hel­lju­set når 129 me­ter, vil­ket är li­ka långt el­ler kor­ta­re än kon­kur­ren­te­ras ha­lo­gen­ljus. In­te hel­ler halv­lju­set är bätt­re, även om det har fin ljus­bild. För rik­tigt bra ljus be­hö­ver du allt­så mon­te­ra ex­traljus på din K 1200/1300 GT.

Sa­deln är av det fas­ta­re sla­get och den som öns­kar bätt­re lång­färds­kom­fort bör över­vä­ga ett byte. Mo­torn är minst sagt kraft­full med över 150 häst­kraf­ter ef­ter 9 000 varv. Men be om att få kall­star­ta mo­torn, det kan va­ra fel på ECU:N.

PÅ ty­pisk t Bmw-ma­ner sä­ger in­stru­men­te­ring­en allt och li­te till. Med till­va­let ESA kan du stäl­la in fjäd­ring­en via reglage på sty­ret och sym­bo­ler på in­stru­men­te­ring­en. Lyk­tan har bra räck­vidd re­dan som stan­dard med näs­tan 130 me­ter hel­ljus. Xe­non fanns som till­be­hör och ger fin ljus­bild, men in­te bätt­re räck­vidd. n Mar­tin Sandh på Kenneths Mc-ser­vice i Gö­te­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.