Prov. Hon­da Crosstou­rer

Så smi­dig är Hon­das au­to­ma­tis­ka väx­ellå­da.

Bike: Touring Special - - INNEHÅLL - Text oscar al­gott Foto niklas car­le

Hon­das lå­da med dubb­la kopp­ling­ar ger en ny typ av kör­upp­le­vel­se – frå­gan är om du är redo?

Hon­da crosstou­rer som även går un­der be­näm­ning­en VFR 1200 X ­lan­se­ra­des fö­re­gå­en­de år ef­ter att först ha vi­sats upp på mo­tor­cy­kel­mäs­san EICMA 2010. 2013 års mo­dell är tek­niskt oför­änd­rad men säljs som ”Spe­ci­al Edi­tion” vil­ket i klar­text in­ne­bär ny gra­fik, svart lac­ke­ring och fler matt­svar­ta de­tal­jer. Vi test­kör­de stan­dard­ver­sio­nen av ­Cross­tou­rer re­dan för­ra året och i den­na prov­kör­ning fo­ku­se­rar vi där­för sär­skilt på va­ri­an­ten med till­ver­ka­rens Dct-väx­ellå­da och dess ­funk­tion.

DCT står för ”dual clutch trans­mis­sion” på eng­els­ka vil­ket in­ne­bär att väx­ellå­dan är ut­rus­tad med dubb­la kopp­ling­ar likt på många mo­der­na bi­lar. Den förs­ta kopp­ling­en har hand om väx­el 1, 3 och 5 me­dan den ­and­ra skö­ter väx­el 2, 4 och 6. Det snill­ri­ka med det­ta sy­stem är att näs­ta väx­el alltid finns redo och över­gång­en mel­lan de två kopp­ling­ar­na sköts helt elektro­niskt. För­de­len blir att väx­ling­ar­na sker be­tyd­ligt snab­ba­re än med en kon­ven­tio­nell au­to­mat­lå­da och att bräns­le­för­bruk­ning­en i de fles­ta fall blir läg­re jäm­fört med ma­nu­ellt väx­la­de lå­dor.

Hon­da VFR 1200 XD sak­nar med and­ra ord bå­de kopp­lings­hand­tag och väx­el­väl­ja­re ne­re vid väns­ter fot­pin­ne. Istäl­let finns det två körlä­gen att väl­ja på; D el­ler S – samt möj­lig­he­ten att läg­ga i ne­u­tra­len. I tillägg till det­ta finns två knap­par på väns­ter styr­hal­va som lå­ter dig väx­la ”ma­nu­ellt” i de två kör­lä­ge­na. ­Dlä­get är att be­trak­ta som ett stan­dard­lä­ge med fo­kus på bräns­le­ek­o­no­mi. Här väx­lar Dct-lå­dan upp ti­di­ga­re och hål­ler ne­re varv­ta­let. Väx­lar du ner ma­nu­ellt, ex­em­pel­vis för en om­kör­ning, (el­ler ba­ra vri­der om fullt och den väx­lar ner åt dig), väx­lar den till­ba­ka till en hög­re väx­el ti­di­ga­re än i S-lä­get. Det se­na­re lä­get är med and­ra ord ett ”sport­lä­ge” där väx­ellå­dan ­tillå­ter ­hög­re varv­tal in­nan upp­väx­ling.

Hur är då Dct-lå­dan att an­vän­da i prak­ti­ken? Bör­jar vi med det mest vä­sent­li­ga som drag­lä­get är det lätt att star­ta ut­an ryck och det fun­ge­rar även bra vid kryp­kör­ning. Det en­da som var svårt att vän­ja sig vid var av­sak­na­den av kopp­ling vid ga­ra­ge­vänd­ning­ar.

Upp- och ner­väx­ling­ar sker blixt­snabbt och fram­för allt ryck­fritt. D-lä­get fun­ge­rar bra vid lug­na­re kör­ning på lands­väg, men i stads­tra­fik fö­re­drar jag fak­tiskt ”S” som in­te väx­lar upp li­ka fre­ne­tiskt mel­lan röd­lju­sen. Det gör ock­så att V4:an in­te be­hö­ver seg­dra li­ka myc­ket vil­ket ock­så ger mind­re vib­ra­tio­ner. Även om du kan väx­la ma­nu­ellt i bå­da lä­ge­na kan sy­ste­met ald­rig lå­sas helt. När­mar du dig röd­mar­ke­ring­en läggs näs­ta väx­el i per au­to­ma­tik. I sport­lä­get är det in­te hel­ler möj­ligt att väx­la upp till ex­em­pel­vis sex­an för­rän vid hög­re has­tig­he­ter jäm­fört med stan­dard­lä­get.

Tek­niskt fun­ge­rar Hon­das Dct-lå­da myc­ket bra. Det som drar ner be­ty­get nå­got är stö­ran­de trans­mis­sions­ljud bå­de från väx­ellå­da och kar­dan. Se­dan kan mjuk­va­ran som styr väx­ellå­dan fin­sli­pas yt­ter­li­ga­re, ­ex­em­pel­vis skul­le yt­ter­li­ga­re ett körlä­ge ­mel­lan D och S in­te skada. Dess­utom skul­le jag (och tro­ligt­vis många and­ra hoj­fö­ra­re) upp­skat­ta ett rik­tigt hel­ma­nu­ellt lä­ge.

Sum­me­rat är än­då väx­ellå­dan i sin nu­va­ran­de kon­fi­gu­ra­tion en bra kom­bi­na­tion ihop med den typ av mångsidi­ga tou­ring­hoj som Crosstou­rer är. Tes­ta själv och jag lo­var att du kom­mer att bli po­si­tivt över­ras­kad!

Av­sak­na­den av kopp­lings­hand­tag tar en stund att vän­ja sig vid. Crosstou­rer är en kom­pe­tent tou­ring­hoj. Pa­ket med pack­väs­kor och hög­re vindru­ta kos­tar 17 212 kro­nor. Väx­el­väl­ja­re till väns­ter­fo­ten kan kö­pas till för den som vill. Du kan väx­la mel­lan DCTlå­dans två oli­ka lä­gen un­der färd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.