Vad sä­ger Bil­prov­ning­en och Po­li­sen?

Bike: Touring Special - - PRODUKTTEST -

RE­GEL­VER­KET FÖR FJÄRR­LJUS på mo­tor­cyklar är det­sam­ma som för bi­lar. En­ligt Bil­prov­ning­en tar de ing­en hän­syn till huruvi­da fjärr­lju­sen är E-god­kän­da el­ler in­te vid en be­sikt­ning (hur ef­fektstar­ka de är spe­lar allt­så ing­en roll), där­e­mot kan du i te­o­rin bli tving­ad att ut­fö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning om du kör en hel­for­dons­god­känd mo­tor­cy­kel som skil­jer sig från ori­gi­nalut­fö­ran­det och en po­lis­man på­kal­lar om det­ta. Mor­gan Isacs­son, an­sva­rig för kon­troll­be­sikt­ning hos Bil­prov­ning­en, häv­dar dock att han ald­rig har hört ta­las om ett så­dant fall när det hand­lar om ex­traljus – desto van­li­ga­re är det i sam­band med otill­räck­li­ga ljud­däm­pa­re. Vid kon­troll­be­sikt­ning kon­trol­le­ras att fjärr­strål­kas­ta­ren in­te kan ly­sa till­sam­mans med halv­lju­set. När hel­lju­set är tänt får halv­ljus­strål­kas­ta­ren ly­sa men när halv­lju­set är tänt får in­te hel­lju­set ly­sa. Mo­der­na varsel­ljus (DRL – day run­ning light) mås­te au­to­ma­tiskt släc­kas ned el­ler re­du­ce­ra ljus­styr­kan på­tag­ligt när halv­lju­set är tänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.