Aur­sjö­vä­gen – vild och vac­ker

Bike: Touring Special - - TOURING -

VÄGEN GE­NOM LIT­LE­DA­LEN och upp till Aur­sjön blev byggd mel­lan 1947 och 1950, sam­ti­digt som ut­bygg­na­den av Au­ra kraft­verk blev klar. Från Aur­sjön och ned till Ei­kes­dal stod vägen fär­dig1962. År 1991 blev vägen mel­lan Lit­le­da­len och Ei­kes­dal om­gjord till av­gifts­be­lagd väg för bi­lar. Mo­tor­cy­klis­ter kör gra­tis i dag, me­dan det för bi­lar kos­tar 100 kro­nor.

Aur­sjö­vä­gen är öp­pen en­dast på som­ma­ren, och av­stån­det från Sunn­dal­sö­ra till Ei­kes­da­len är 73 kilo­me­ter. För det mesta grus, men ock­så stund­tals in­slag av as­falt. Land­ska­pet är dra­ma­tiskt med myc­ket sto­ra höjd­skill­na­der på någ­ra få kilo­me­ter.

I Lit­le­da­len kas­tar sig for­sar lod­d­rätt ned från 1 900 me­ter höga fjäll. Vid vägens högs­ta punkt, Brönn­hö­brös­tet 937 me­ter över ha­vet, lig­ger Aur­stu­pet, som är ett per­fekt stäl­le för ba­se­jum­ping-ut­ö­va­re.

Själ­va Aur­sjön är runt 30 kilo­me­ter lång och lig­ger på 830 me­ters höjd över ha­vet. Det har hit­tats bo­sätt­ning­ar från sten­ål­dern och brons­ål­dern i det­ta om­rå­de.

Vid dam­men i nord­än­dan av Aur­sjön lig­ger Aur­sjö­hyt­ta som är ett na­tur­ligt stopp. Full­pen­sion från slu­tet av ju­ni till bör­jan av sep­tem­ber. 40 säng­plat­ser to­talt, 12 dub­bel­rum och 4 rum med fy­ra säng­plat­ser. I tillägg är det 10 säng­plat­ser på lof­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.