Bmw r 1200 rt

Bike: Touring Special - - TEST -

2014 års R 1200R T är en helt ny mo­tor­cy­kel. Den vik­ti­gas­te ny­he­ten är den upp­da­te­ra­de mo­torn som är ut­rus­tad med väts­ke­kyl­da topplock, som såg da­gens ljus som R 1200 GS kraft­käl­la, men även ra­men är all­de­les ny. Den nya mo­torn är för­vil­lan­de lik den gam­la men känns enklast igen på att gren­rö­ren bul­tats på un­der­si­dan av topploc­ken samt att kar­dan sit­ter på väns­ter si­da.

Ef­fek­ten har ökat med 15 häst­kraf­ter och vri­det med 5 newton­me­ter till 125. Ef­fek­tök­ning­en är ge­nom he­la re­gist­ret vil­ket till­sam­mans med för­fi­nad in­sprut­ning ger bätt­re kör­bar­het.

Som of­tast på BMW be­står hju­lupp­häng­ning­ar­na av Te­le­le­ver/ fram och Pa­ra­le­ver bak. Till­va­let Dy­na­mic ESA, se­mi­ak­tivt fjäd­rings­sy­stem för 8 440 kro­nor, är en in­ve­ste­ring som re­kom­men­de­ras.

BMW har sat­sat hårt på bå­de fö­r­a­roch pas­sa­ge­rar­kom­fort. Fö­rar­sa­deln kan ju­ste­ras i två lä­gen (sa­del­höjd 805/825 mm) och som till­val finns även en läg­re och en hög­re sa­del. Förar- och pas­sa­ge­rarsad­lar­na, fot­pin­nar­na och sty­ret har sänkts med 20 mm mot fö­re­gång­a­ren.

Ny motor, ny elekt­ro­nik och mer om­fat­tan­de ut­rust­ning in­ne­bär dock ökad vikt. De upp­giv­na 274 ki­lo gör nya R 1200RT 15 ki­lo t yng­re än för­ra ge­ne­ra­tio­nen.

n In­te ba­ra en fa­ce­lift, en helt ny BMW R 1200RT .

den nya in­stru­men­te­ring­en är in­spi­re­rad av K 1600 GT. Näs­tan al­la sy­stem styrs ge­nom me­ny­er i mit­ten­dis­play­en och lät­tan­vän­da reglage på sty­ret. Ovan­för in­stru­men­te­ring­en syns hål­la­ren för GPS. ­Kva­li­tets­in­tryc­ket hål­ler sam­ma höga stan­dard som vi vant oss vid från BMW.

tou­ringi­ko­nens ny­as­te ver­sion är yp­per­lig. Fö­re­gång­a­rens styr­kor har ut­veck­lats och sva­ga punk­ter till mångt och myc­ket stä­dats bort.

Box­er-twin­nen har fått väts­ke­kyl­da topplock samt mer ef­fekt och vrid. Dess­utom vi­bre­rar den be­tyd­ligt mind­re och är mer so­fisti­ke­rad än ti­di­ga­re.

Abs-brom­sar­na med kom­bi­funk­tion är myc­ket ef­fek­ti­va, och te­le­le­ver­fron­ten sjun­ker in­te vid in­broms­ning­ar. I bromsmät­ning­ar­na är BMW:N i sär­klass.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.