Ka­wa­sa­ki z 1000 SX

Bike: Touring Special - - TEST -

Ka­wa­sa­ki Z 1000 SX som pre­sen­te­ra­des 2012 är en re­la­tivt ovan­lig syn på svens­ka vägar. Till skill­nad från i ex­em­pel­vis Eng­land ver­kar vi än­nu in­te ha upp­täckt mo­del­len än.

För­ra året fick SX en rad upp­da­te­ring­ar med fram­för allt trestegs trac­tion control, KTRC, som det mest in­tres­san­ta. Rad­fy­ran på 1 043 ku­bik har fått nya in­sug­strat­tar och re­vi­de­ra­de ka­max­el­pro­fi­ler. Ef­fek­ten har ökat ge­nom he­la re­gist­ret och den upp­giv­na top­pef­fek­ten är nu 142 häst­kraf­ter istäl­let för 138. Mo­torn har två ef­fekt­lä­gen – det ena ger full ef­fekt me­dan den and­ra ger 70 pro­cent av top­pef­fekt samt nå­got mju­ka­re gas­re­spons.

Grundin­ställ­ning­ar­na för den fullt juster­ba­ra Usd-gaf­feln på 41 mm är fas­ta­re än ti­di­ga­re. Bak sit­ter en nå­got sty­va­re fjä­der med snabbjuster­bar för­spän­ning. Även re­tur­dämp­ning­en är jus­ter­bar.

Fram­brom­sar­na har upp­da­te­rats till To­ki­cos ra­di­al­mon­te­ra­de mo­noblock-ok. ABS:EN le­ve­re­ras av Bosch.

Den vik­ti­gas­te ytt­re mo­di­fi­e­ring­en är si­do­väs­kor­na som mon­te­rats 35 mm när­ma­re till cy­keln som gör det lät­ta­re att krys­sa med cy­keln ge­nom kö­er. Väs­kor­na mon­te­ras på pas­sa­ge­rar­hand­ta­gen och fot­pin­nar­na och det be­hövs in­te nå­got ex­tra fäs­te. Pas­sa­ge­rar­kom­for­ten för­bätt­ras av en 10 mm tjoc­ka­re sa­del.

n En fart­fo­ku­se­rad tou­rer med spor­ti­ga at­tri­but.

Ka­wa­sa­kis in­stru­men­te­ring sak­nar de öv­ri­ga mo­del­ler­nas fi­nes­ser, men det vä­sent­li­ga finns dock. Färd­da­torn re­gle­ras ge­nom knap­par på sty­ret, lik­som KTRC och mo­torns två ef­fekt­lä­gen. Mä­tar­na som vi­sar bräns­le­mäng­den och ak­tions­ra­di­en har bli­vit be­tyd­ligt mer lo­gis­ka.

en streetfighter ut­rus­tad med hel­kå­pa blir en myc­ket kom­pe­tent sport- och tou­ring­hoj som fun­ge­rar bra till det mesta. Si­do­väs­kor­na är till­val.

Z 1000SX har fått To­ki­cos ra­di­al­mon­te­ra­de mo­noblock-ok. Brom­sar­na krä­ver myc­ket kraft och trots bra ABS och käns­la blir broms­sträc­kan lång.

rad­fy­rans an­vänd­ba­ra re­gis­ter är otro­ligt brett, prak­tist ta­get går det från tom­gång till varv­stopp. Vi­bre­rar dock på höga varv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.