FÖR­BRUK­NING OCH AK­TIONS­RA­DIE

Bike: Touring Special - - TEST -

DÅ DET GÄL­LER tou­ring­ho­jar är bräns­le­för­bruk­ning och ak­tions­ra­die vik­ti­ga fak­to­rer. För att få på­lit­li­ga re­sul­tat kol­lar vi bräns­le­för­bruk­ning­en och kör­da mil vid var­je tank­stopp.

Yt­ter­li­ga­re, för att få en så om­fat­tan­de hel­hets­bild av den verk­li­ga för­bruk­ning­en som möj­ligt, kör vi av­stån­den mel­lan tank­stop­pen på oli­ka sätt, t. ex. en sträc­ka kan kö­ras över­dri­vet lång­samt. På det sät­tet får vi in­for­ma­tion in­te ba­ra om ge­nom­snitt­lig för­bruk­ning ut­an ock­så om skill­na­der i för­bruk­ning be­ro­en­de på kör­stil.

En in­tres­sant de­talj bland test­ho­jar­na är att Ka­wa­sa­kin har mi­ni­mal va­ri­a­tion me­dan ak­tions­ra­di­en på BMW:N och KTM:N kan gö­ras fle­ra mil läng­re (el­ler kor­ta­re!) ge­nom för­änd­rad kör­stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.