TROLLSTI­GEN –

NOR­GES BÄS­TA VÄG LIG­GER BA­RA EN DAGS­E­TAPP BORT

Bike: Touring Special - - EUROPAS TIO BÄSTA VÄGAR - FOTO: TER­JE BORUD

IN­VIGD 1936 AV kung Hå­kan är Trollsti­gen Nor­ges tred­je störs­ta tu­rist­mål. Som högst når den 850 me­ter över ha­vet och den bran­tas­te de­len, Ør­ne­ve­gen, har el­va kraf­ti­ga hår­nå­lar och en stig­ning på över nio pro­cent.

Sträc­kan från Gei­rang­er till Trollsti­gen är 106 kilo­me­ter och ut­med vägen finns ett fler­tal ut­sikts- och rast­stäl­len. Till de främs­ta se­värd­he­ter­na räk­nas Dal­snib­ba och Flydal­sju­vet samt gi­vet­vis vat­ten­fal­let De syv søst­re­ne.

Vägen, som är stängd över vin­ter­halv­å­ret, re­no­ve­ra­des 2005. Den bist­ra nors­ka vin­tern sli­ter dock hårt på be­lägg­ning­en så ett lugnt tem­po är att re­kom­men­de­ra förs­ta re­pan. Dess­utom är nors­ka po­li­sen in­te att le­ka med och bö­tes­be­lop­pen är snudd på ast­ro­no­mis­ka om det skul­le vil­ja sig il­la.

För boende re­kom­men­de­ras Ho­tel Uni­on i Gei­rang­er el­ler Lan­skap­sho­tel­let Ju­vet.

Trollsti­gen lig­ger i Roms­dal fyl­ke, un­ge­fär i höjd med Ös­tersund. Var­för in­te sty­ra ko­san dit­åt när du än­då kor­sat Fla­tru­et? Det blir en nätt dags­e­tapp på cir­ka 40 mil på någ­ra av nor­dens fi­nas­te vägar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.