TRANSFAGARASAN

RU­MÄ­NI­ENS GÅ­VA TILL HOJÅKARNA

Bike: Touring Special - - EUROPAS TIO BÄSTA VÄGAR -

TRANSFAGARASAN BYGG­DES mel­lan 1970 och 1974 på or­der av då­va­ran­de ru­mänske le­da­ren Ni­co­lae Ceau­se­scu som ett sätt att snabbt kun­na sät­ta in trup­per mot en ho­tan­de sov­je­tisk in­va­sion.

Vägen är cir­ka 90 kilo­me­ter lång och ge­ne­röst ströss­lad med så­väl sve­pan­de öpp­na kur­vor som tvä­ra hår­nå­lar. Den är of­tast stängd på grund av snö mel­lan no­vem­ber och än­da in i ju­ni ef­tersom den lig­ger så högt vil­ket ger en sen vår – som mest 2 054 me­ter över ha­vet. En­ligt ut­sa­go gick det åt över 6 000 ton dy­na­mit när mi­li­tä­ren spräng­de sig fram ge­nom bergs­ked­jan Kar­pa­ter­na i Tran­syl­va­ni­en.

För­u­tom att kö­ra den un­der­ba­ra vägen finns det gott om an­nat att syss­la med. Ceau­se­scu var in­te ensam om att upp­vi­sa en viss non­cha­lans när det gäll­de mänsk­ligt li­dan­de. Lå­ter nam­net Vlad Pål­spetsa­ren be­kant? Han lev­de un­der 1400-ta­let och har ge­nom sin out­säg­li­ga grym­het gi­vit upp­hov till my­ten om Dracu­la och än idag sägs Tran­syl­va­ni­en va­ra ned­lu­sad med vam­py­rer. Hans gam­la borg, Po­e­na­ri, lig­ger längs Transfagarasan och är väl värd ett be­sök – på dag­tid...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.