Kor­ta res­fak­ta om Ka­na­da

Bike: Touring Special - - TOURING -

LAN­DY­TA: Cir­ka 10 milj kvadrat­kilo­me­ter, näst störs­ta land ef­ter Ryss­land. Störs­ta ut­sträck­ning väst-öst 5514km. Be­folk­ning cir­ka 35 mil­jo­ner, flest längs grän­sen till USA. Det blir myc­ket glest ju läng­re norrut man kom­mer. VA­LU­TA: Ka­na­den­sis­ka Dol­lar, 1 CD är cir­ka 6 kro­nor. Vi­sa och Mas­ter­card fun­ge­rar över­allt, som i he­la Nordamerika. ÖVER­NATT­NING: Jag över­nat­ta­de of­tast på cam­ping­plat­ser (10 till 35 Dol­lar), ho­tell (60-120 dol­lar) och privat B&B (90 dol­lar in­klu­si­ve fru­kost). Ben­sin­pris 1.10CD till 1.37CD. Till­trä­de till na­tio­nal­par­ker krä­ver bil­jett, det lö­nar sig att kö­pa års­kort som gäl­ler al­la par­ker. IN­TER­NET: det finns gott om gra­tis WLAN i många snabb­mat­re­stau­rang­er, men da­taö­ver­för­ning­en är be­tyd­ligt lång­sam­ma­re än i Eu­ro­pa. Helt omöj­ligt att över­fö­ra sto­ra da­ta­mäng­der som till ex­em­pel fo­to­gra­fi­er. HÄL­SA: Vat­ten från sjö­ar och bäc­kar ska alltid ren­gö­ras med fil­ter el­ler ta­blet­ter för att und­vi­ka tarm­s­juk­do­mar. Rik­tigt hemskt med mygg till ex­em­pel i On­ta­rio, bäst är det med nå­gon mygg­tät ano­rak med hu­va och nät fram­för an­sik­tet! Av­stån­den mel­lan stä­der­na är enor­ma och det kan ta många tim­mar att få hjälp om olyc­kan skul­le va­ra fram­me. Björn, bå­de grizzly och svart­björn, kan bli far­lig om den över­ras­kas. Bär alltid pep­par­spray när du går på vand­ring, finns att kö­pa i fri­lufts­af­fä­rer och in­for­me­ra dig om rätt be­te­en­de om du skul­le träf­fa på björn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.