Var­för Hi­ma­laya?

Bike: Touring Special - - TOURING -

DET NORS­KA RE­SE­SÄLL­SKA­PET som stod bakom den här re­san har satt sitt fo­kus på mo­tor­cy­kel­tu­rer i Hi­ma­laya. Tu­ren i det här re­por­ta­get ut­for­ma­des ef­ter säll­ska­pets öns­ke­mål om att tes­ta en ny och krä­van­de tur. Ti­di­ga­re kun­der blev där­för ock­så in­bju­da på den här pi­lot­tu­ren.

Ut­gångs­punk­ten var ur­sprung­li­gen Ti­bet med Mount Eve­rest Ba­se Camp och ut­flyk­ter till det he­li­ga fjäl­let Mt. Kai­lash.

Ki­na stäng­de emel­ler­tid grän­sen strax in­nan av­re­sa och säll­ska­pet fick där­för hit­ta den högs­ta kör­ba­ra tu­ren i Ne­pal och tes­ta den. Det skul­le bli ett även­tyr.

Vil­ka var med på tu­ren? Den ge­men­sam­ma näm­na­ren, med tilläg­get att al­la kört i Hi­ma­laya ti­di­ga­re, är att de äls­kar att kö­ra mo­tor­cy­kel samt upp­le­va na­tur och kul­tur. Ut­ö­ver det är al­la po­si­ti­va och tar al­la ut­ma­ning­ar med ett le­en­de. Mot­tot är ”Gilla lä­get”!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.