Ka­wa­sa­ki 1400 GTR

Bike: Touring Special - - BEGAGNAT -

Kom 2008 och är känd för sin star­ka motor och fi­na kom­fort. Ka­wa­sa­ki har gjort någ­ra åter­kal­lel­ser som fram­för allt be­rör den förs­ta årsmodellen och har av­sett pack­väs­kor­nas och topp­box­ens in­fäst­ning­ar. Till års­mo­dell 2010 upp­gra­de­ra­des mo­del­len med an­tis­pinn­sy­stem, kom­bi­brom­sar och en del smär­re vi­su­el­la för­änd­ring­ar. Det kan fö­re­kom­ma ol­jeläc­kage vid ven­til­kåpspack­ning­en; tit­ta ef­ter rök som le­tar sig upp från de he­ta gren­rö­ren (där ol­jan ham­nar) och rakt upp för­bi in­stru­men­te­ring­en. Trots att GTR 1400 väger 314 ki­lo med full tank är den rik­tigt ro­lig att pis­ka längs kur­vi­ga vägar.

Kraft­full motor och sta­digt chas­si. Då­lig sikt i back­speg­lar­na. En del vib­ra­tio­ner. Mo­torn är häm­tad från re­kord­snab­ba och re­kord­star­ka ZZR 1400, men med tou­ringspe­ci­fi­ka­tion ger den 143 upp­mät­ta häst­kraf­ter på bak­hju­let, vil­ket räc­ker till 259 km/h i topp­fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.