Ya­ma­ha FJR 1300

Bike: Touring Special - - BEGAGNAT -

FJR 1300 kom re­dan som års­mo­dell 2001 och ge­nom­gick en fa­ce­lift 2006 när den bland an­nat fick ABS, juster­bart sty­re och ny sving. Ya­ma­ha har ut­fär­dat en åter­kal­lel­se som har att gö­ra med ojämn tom­gång. Det här be­rör ett stör­re an­tal FJR till­ver­ka­de un­der 2005 och är nå­got som Ya­ma­ha fix­ar kost­nads­fritt om det in­te re­dan är åt­gär­dat. I öv­rigt är FJR 1300 en myc­ket be­prö­vad och drift­sä­ker kon­struk­tion som er­bju­der li­te spor­ti­ga­re kö­re­gen­ska­per än öv­ri­ga mo­del­ler på de här si­dor­na. Vi har upp­mätt topp­far­ten till go­da 248 km/h men broms­sträc­kan från 100 km/h till me­di­ok­ra 45 me­ter.

Smi­dig trots sin stor­lek. Kraft vid al­la varv­tal.

Nå­got ryc­kig in­sprut­ning. En myc­ket mj ukt spin­nan­de och kraft­full motor. Ett känt till­verk­nings­fel re­sul­te­rar dock på vis­sa ex­em­plar sli­tage på av­ga­s­ven­ti­ler­nas ven­til­styr­ning vil­ket or­sa­kar ett tic­kan­de ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.