Prov. CCM GP-450 Ad­ven­tu­re

Även­tyr på rik­tigt GP-45O Ad­ven­tu­re Eng­els­ka CCM häv­dar att de­ras nya GP-450 Ad­ven­tu­re är den en­da även­tyrsmo­tor­cy­keln som är så lätt att den verk­li­gen fun­ge­rar ut­an­för vä­gen. Bi­ke prov­kör i svens­ka ler­hål!

Bike: X-Bike - - Innehåll X Bike 2015 -

Bil­li­ga­re och lät­ta­re ad­ven­tu­re är svårt att hit­ta.

CCM, den lil­la mo­tor­cy­kelsmed­jan i Bol­ton, Eng­land, har kom­mit med en lös­ning på den livs­av­gö­ran­de kom­pro­miss­pro­ble­ma­ti­ken du ställs in­för som ad­ven­tu­re­fö­ra­re; li­ten och nätt el­ler kom­for­ta­bel och tung.

För­u­tom att CCM alls vå­gar sat­sa i ett nytt mark­nads­seg­ment lig­ger det sto­ra nytän­kan­det i mo­tor­cy­kelns ram. Må­let har va­rit att hål­la ner vik­ten till en­du­ro­nä­ra ni­vå­er och sam­ti­digt upp­nå den styr­ka som be­hövs för att frak­ta tungt ba­gage. ­Lös­ning­en är en ram be­stå­en­de av ihop­skru­va­de och lim­ma­de kom­po­nen­ter av smidd alu­mi­ni­um. Det­ta är världs­u­nikt och knap­past den bil­li­gas­te lös­ning­en, men ­ut­lo­vas fun­ge­ra ut­märkt.

Det förs­ta som slår en när man rul­lar iväg på GP-450 är just lätt­he­ten. Torr­vik­ten lig­ger på otro­ligt lå­ga 125 ki­lo vil­ket direkt slår ige­nom i kör­käns­lan. I en kur­va be­hö­ver man ba­ra an­das att man vill svänga för att få ho­jen att vi­ka in i kur­van. Vill man vän­da ute på grus­vä­gen kan vem som helst läg­ga sin CCM på si­dan och ga­sa till för att sno runt. Just att den är så unikt lätt­han­ter­lig kom­mer san­no­likt att ap­pel­le­ra bå­de till ny­bör­ja­re och till dem som vill ta ut mo­tor­cy­keln i ter­räng­en på allvar.

Mo­torn är den­sam­ma som satt i BMW:S nu­me­ra ned­lag­da en­duro­mo­dell G 450X. I CCM- ut­fö­ran­de är den ned­strypt till 40 hk för att få upp ser­vice­in­ter­val­len från runt 10 tim­mar till 800 mil. Mo­torn är, i al­la fall i den­na ned­trim­ma­de ver­sion, ty­värr mo­tor­cy­kelns sva­gas­te punkt. ­Bot­tenvri­det är svagt, för att ga­sa upp ­ho­jen på bak­hju­let är det i prin­cip et­tan som gäl­ler, och kör du för sak­ta blir till och med det svårt. Se­dan föl­jer ett rätt piggt mel­lan­re­gis­ter, som gör ef­fek­ten ab­so­lut till­räck­lig för att ha kul på kur­vi­ga ­vägar. Un­der transportsträckor i hög­re fart tar or­ken där­e­mot snabbt slut. ­Mo­torns gång är ock­så gans­ka trä­ig, även om vib­ra­tio­ner­na in­te är nå­got stör­re ­pro­blem. CCM er­bju­der dock ett bo­te­me­del på ­ef­fekt­bris­ten: Som ett till­be­hör för 600 kro­nor er­bju­der de att ta bort den elektro­nis­ka be­gräns­ning­en, ef­ter vil­ket man får 50 hk istäl­let. Sam­ti­digt ry­ker ty­värr mo­t­or­ga­ran­tin. Den svens­ka im­por­tö­ren pla­ne­rar dess­utom att till­han­da­hål­la ett trim­kit med an­nan ljud­däm­pa­re och ny mapp­ning för att nå än­nu hög­re på ef­fektska­lan. Lå­dan har ba­ra fem väx­lar och fem­man är ty­värr li­te låg för hög­re tem­po.

Men om driv­li­nan har för­bätt­rings­po­ten­ti­al så är chas­sit fin­fint från start. Fram­gaf­feln är ka­non och i till­be­hörs­lis­tan finns dess­utom en elektro­niskt ställ­bar fjä­der­för­spän­ning.

Nog snac­kat, dags att tes­ta. Jag tar ut mo­tor­cy­keln i en­du­ro­spå­ret och lad­dar på. Här fun­ge­rar GP- 450 som ing­en an­nan även­tyrscy­kel jag har kört: Den rör sig följ­samt över hind­ren och lätt­he­ten gör att den fak­tiskt näs­tan känns som en enduro att kö­ra. Att ta sig ige­nom även ett hygg­ligt tek­niskt spår går ut­an pro­blem. På den grus­väg som föl­jer är mo­tor­cy­keln full­stän­digt i sitt rät­ta ele­ment. Miss­tän­ker att GP- 450 skul­le ­kun­na skul­le pas­sa bra i ama­tör­ral-ly­sam­man­hang även helt nä­ra stan­dardut­fö­ran­de. Att bräns­le­tan­kar­na rym­mer he­la 20 li­ter bi­drar ock­så till den­na slut­sats.

Snart rul­lar vi vi­da­re på en as­fal­te­rad lands­väg och även här är det en fröjd att kö­ra mo­tor­cy­keln. Den kan kas­tas mel­lan kur­vor­na som en su­per­motard och ef­ter någ­ra mi­nu­ter kör jag myc­ket snab­ba­re än jag bor­de. När man till slut mås­te stan­na får man li­ta till en fram­broms be­stå­en­de av en 320 mm en­kel­ski­va från Brem­bo, men den fun­ge­rar ut­märkt med bå­de bett och käns­la på topp. Ty­värr finns in­te ABS än­nu, men det står högst på fa­bri­kens ut­veck­lings­lis­ta då det blir ett Eu-krav från 2016.

Vind­skyd­det mins­kar tyd­ligt tryc­ket på över­krop­pen jäm­fört med en kåplös ma­skin. Sam­ti­digt kan CCM:EN knap­past kal - las kom­for­ta­bel – långa sträc­kor i hög fart är klart job­bi­ga­re än på en tung även­ty­ra­re. Sa­deln är gans­ka smal, men fun­ge­rar än­då bra, jag fick ing­en trä­smak ef­ter tre tim­mars kör­ning vil­ket ty­der på att till­ver­ka­ren sat­sat på en hygg­lig stopp­ning. För kort­väx­ta er­bju­der CCM en läg­re ver­sion av chas­sit som ger tio cen­ti­me­ter läg­re sitt­höjd. Det finns även sad­lar i två oli­ka höj­der.

CCM är ett li­tet fö­re­tag med hant­verks­mäs­sig till­verk­ning. Ram­kon­struk­tio­nen med si­na Cnc-fräs­ta de­tal­jer och väl till­tag­na mått är nå­got att dreg­la över och de fles­ta reg­lage, som ju är stan­dard­kom­po­nen­ter, känns ock­så bra. Vis­sa mind­re de­tal­jer, ex­em­pel­vis si­d­o­stö­det, ger där­e­mot ett sva­ga­re in­tryck.

Grund­pri­set 104 500 kro­nor är i min värld in­te högt gi­vet de fi­na kom­po­nen­ter som cy­keln har och det fak­tum att den in­te har nå­gon egent­lig kon­kur­rent. Det­ta pris kan man för öv­rigt hö­ja ge­nom en titt i den långa och smak­li­ga till­be­hörs­lis­tan som in­klu­de­rar allt från ba­ga­ge­lös­ning­ar med bå­de hår­da och mju­ka väs­kor till skydd, ljus och ral­ly­till­be­hör.

EN PROV­KÖR­NING ÖVER STOCK OCH STEN OCH DJU­PA LER­HÅL.

Text An­ders Adolfs­son Fo­to jens krüper

För bak­hjulskör­ning krävs låg väx­el och högt varv. En vikt på lå­ga 125 ki­lo gör ho­jen lätt att ma­nö­vre­ra.

Den lät­ta ra­men av smid­da lim­ma­de sek­tio­ner 6082 T6-alu­mi­ni­um väger ba­ra 9,5 ki­lo. Elektro­niskt styrd fjä­der­för­spän­ning, går att ­ju­ste­ra un­der färd be­ro­en­de på ter­räng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.