Be­gag­nat. Grus­stån­ka på 800 ku­bik

1988–1996 Värl­dens största en­cy­lind­ri­ga mo­tor och en ­gi­gan­tisk bensin­tank. Säg hej till Dok­tor Big!

Bike: X-Bike - - Innehåll X Bike 2015 -

Max slag­vo­lym, min bud­get. Su­zu­ki DR 800 – Dok­tor Big.

Förs­ta ge­ne­ra­tio­nen DR 750S (SR41) in­tro­du­ce­ra­des 1988 och stolt­se­ra­de med värl­dens största se­rie­pro­du­ce­ra­de en­cy­lind­ri­ga mo­tor. Som om det in­te vo­re nog med 727 ku­bik, fyr­ven­tils­tek­nik och dubb­la tänd­stift rym­de ben­sin­tan­ken med dubb­la tank­lock ma­ka­lö­sa 29 li­ter! Med en lugn gashand kan jät­te­stån­kan dun­ka dig fram i näs­tan 60 mil in­nan re­serv­dun­ken mås­te fram. En im­po­ne­ran­de siff­ra för en hoj i ori­gi­nalut­fö­ran­de och en be­drift som ter sig svårsla­gen än idag.

Su­zu­ki täv­la­de i Da­kar­ral­lyt med DR 750/800 S mel­lan 1988-1992, men trots ido­ga sats­ning­ar ute­blev en to­tal­se­ger. Vad de där­e­mot gjor­de var att läg­ga en ge­di­gen grund för den som vill byg­ga en 80-tals­tro­gen ­Da­kar­re­pli­ka. Gas­ton Ra­hi­ers röd-vi­ta ­Marl­bo­ro­lac­ke­ring är ett eg­gan­de ex­em­pel.

Oav­sett vil­ken års­mo­dell av DR Big­fa­mil­jen du ki­kar på (smek­nam­net Big har till­kom­mit av up­pen­ba­ra skäl) ska du ha i åtan­ke att det rör sig om mo­tor­cyklar som är 20 år el­ler äld­re. De krä­ver un­der­håll med re­la­tivt tä­ta in­ter­vall och att hit­ta ett välskött ex­em­plar som kos­tar någ­ra tu­sen­lap­par extra kan snabbt lö­na sig.

Mo­torns ba­lan­sax­el­ked­ja är käns­lig och den au­to­ma­tis­ka ju­ste­rings­funk­tio­nen brist­fäl­lig. Den Su­zu­ki-verk­stad vi råd­frå­ga­de re­kom­men­de­ra­de kon­troll och ju­ste­ring vid minst varan­nan ser­vice till­sam­mans med ven­til­ju­ste­ring, det vill sä­ga vid 1 200 mil. Pre­cis som för al­la en­cy­lind­ri­ga mo­tor­cyklar är det vik­tigt att in­te slar­va med ol­je­by­te­na, på DR Big skall de ske var 600:e mil för att mi­ni­me­ra ris­ker­na för ökat sli­tage.

Förs­ta ge­ne­ra­tio­nen DR 750 S (88-89) är ett at­trak­tivt val för sin stör­re tank och läg­re torr­vikt, men i al­la and­ra fall är ef­ter­trä­dar­na att fö­re­dra. Förs­ta DR 800 S (SR42) kom 1990 men var i prin­cip en ko­pia av fö­re­gång­a­ren bort­sett den nya mo­torn. Den största och sista av­gö­ran­de upp­da­te­ring­en i tek­nisk­be­mär­kel­se sked­de till 1991 års mo­dell (SR43). ­Chas­sit upp­da­te­ra­des med för­stärkt ram, läng­re

sving­arm och för­bätt­ra­de fjäd­rings­kom­po­nen­ter. Sa­del­höj­den mins­ka­de från 890 mm till 876, kå­por­na fick ny de­sign och tankvo­ly­men krymp­te till 24 li­ter. An­led­ning­en till det sist­nämn­da var för att ge mer benut­rym­me åt läng­re fö­ra­re, samt för att un­der­lät­ta vid mon­te­ring av tankväs­ka. DR 800 S fick ökad mo­tor­vo­lym från 727 till 779 ku­bik och ef­fek­ten steg med två häst­kraf­ter. Det nya av­gas­sy­ste­met med dubb­la ljud­däm­pa­re på var­de­ra si­da är re­jält tungt och den främs­ta or­sa­ken till vik­tök­ning­en på 15 ki­lo. Att by­ta till ef­ter­mark­nads­ljud­däm­pa­re är en stor för­tjänst och DR 800 S sva­rar väl på det klas­sis­ka re­cep­tet ”luft och bul­ler”. Det dubb­la av­gas­sy­ste­met är även känt för att smäl­ta si­do­väs­kor av tyg.

Trots sitt här­ligt 80­tals­fläk­ti­ga Da­kar­stuk är DR Big­se­ri­en att be­trak­ta som off­ro­ad­

tou­rers i stan­dardut­fö­ran­de. Den sista ge­ne­ra­tio­nen är där­e­mot in­te bort­kom­men i ter­räng och fjäd­ring­en kla­rar mer än vad många tror. Vid mer ex­tre­ma även­tyr be­grän­sar dock ju­ste­rings­möj­lig­he­ter­na, det som bjuds är ställ­bar för­spän­ning bak. ­Chas­sit är dock väl­ba­lan­se­rat och maske­rar den höga vik­ten yt­terst ef­fek­tivt.

Vri­det från den sto­ra stån­kan möj­lig­gör att sty­ra med gashand­ta­get på grus och även om det in­te är ett ef­fekt­mons­ter har den vun­nit många off­ro­a­den­tu­si­as­ters hjär­tan.

Ge­men­ska­pen kring mo­del­len är stark och ut­bu­det av ef­ter­mark­nads­till­be­hör där­ef­ter. Störst och mest er­fa­ren är www.dr-big-shop. de. Var­för in­te sat­sa på en flats­li­de-för­ga­sa­re el­ler en vas­sa­re ka­max­el? 70 häst­kraf­ter på bak­hju­let ut­an att för­lo­ra allt för myc­ket drift­sä­ker­het är möj­ligt och ex­tre­ma ex­em­plar har läm­nat nä­ra 100 ku­sar. På ad­vri­der.com finns även en över 1000(!) si­dor lång tråd om mo­del­len.

20– 30 år se­na­re är DR Big ett pris­värt och mång­bott­nat al­ter­na­tiv. Den fun­ge­rar li­ka bra som första­hoj som till även­tyr­stou­ring. Med ett visst tek­niskt hand­lag kom­mer du ock­så att hål­la un­der­hålls­kost­na­der­na lå­ga.

Har dubb­la ljud­däm­pa­re. För­u­tom att va­ra tys­ta smäl­ter de gär­na si­do­väs­kor och på kö­pet är de bly­tunga. Byt ut och njut av ­stån­kan­det istäl­let! För­u­tom ställ­bar för­spän­ning av bak­stöt­däm­pa­ren får äga­ren la­bo­re­ra med oli­ka fjä­der­hård­het och ol­je­ni­vå. text

Jus­terb ar fjäd­ri ng?

1991 års mo­dell och fram­åt

Den en­cy­lind­ri­ga mo­torn är ing­et kraft­mons­ter men räc­ker till för det mesta. Låg­varv­se­gen­ska­per­na är in­te ovän­tat av det om­ska­kan­de sla­get. 21-tums fälg fram på samt­li­ga års­mo­del­ler! Broms­ski­van öka­de i di­a­me­ter från 280 till 300 mm på 1991 års mo­dell. D

Den röd­vi­ta Marl­bo­ro-lac­ke­ring­en har bli­vit ­iko­nisk och po­pu­lär att gö­ra re­pli­ka på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.