Re­por­tage. Ak­ta dig för knäskrap

Att kö­ra mo­tor­cy­kel bland stock och sten kan fres­ta på in­te ba­ra ma­skin­ma­te­ri­a­let ut­an ock­så din kropp. Vi re­der ut kring knäska­dor.

Bike: X-Bike - - Innehåll X Bike 2015 - Text magnus jo­hans­son

Knän är käns­li­ga och lä­ker sak­ta el­ler in­te alls. Värt att chan­sa?

Att det fö­re­kom­mer ska­dor in­om en motorsport som enduro och ­mo­tocross är en själv­klar­het. Vi tit­tar i den här ar­ti­keln dju­pa­re på just knäska­dor då det är ett om­rå­de med många ska­dor och en stor skill­nad på skydds­ni­vån.

En­ligt en stu­die ut­förd av Ma­de­le­i­ne Karls­son 2011 var ska­dor mot lår- och ­un­der­ben det näst van­li­gas­te ef­ter ­armska­dor. Sta­tisti­ken byg­ger på in­rap­por­te­ra­de ska­dor till Folk­sam, kopp­lat till för­säk­ring­en som hör till li­cen­sen.

En ti­di­ga­re stu­die ge­nom­för­des i sam­band med en Vm-del­täv­ling i enduro och följ­de upp an­ta­let ska­dor hos del­ta­gar­na un­der tio år. Den vi­sa­de att den van­li­gas­te ska­dan var just knäska­dor, 21,5 pro­cent, följt av nyc­kel­bens­brott på 18,5 re­pek­ti­ve hän­der på 15,5.

En an­nan stu­die från den sto­ra en­du­ro­täv­ling­en Six Days vi­sa­de att ska­dor mot li­ga­ment var det som var ab­so­lut van­li­gast att in­träf­fa un­der täv­ling­en. Ge­nom att far­ten i enduro är läg­re än i ex­em­pel­vis mo­tocross ser man att det är van­li­ga­re med lå­ge­ner­gi­våld och vrid­våld, lux­a­tio­ner och kors­band fram­för re­na frak­tu­rer.

– När det gäl­ler knäska­dor kan man de­la in dem i två ty­per. Dels ska­dor till följd av direkt våld mot knä­skå­len, vil­ket är re­la­tivt ovan­ligt, då Ce-god­kän­da knä­skydd ­skyd­dar bra, be­rät­tar Step­han Fili­powski som är ­för­bundslä­ka­re vid Sve­mo.

– Den and­ra ty­pen är vrid el­ler över­sträck­ning av knä­led.

De ska­dor­na kan man se­dan de­la in tre ty­pis­ka un­der­grup­per: Enkla­re ska­dor som sträck­ning av led­band el­ler en iso­le­rad me­nisk­ska­da. Svå­ra­re ska­dor, som en kors­bands­ska­da, el­ler en kors­bands­ska­da i kom­bi­na­tion med ska­da på led­band ­el­ler me­nis­ken. 75 pro­cent av al­la ska­dor på främ­re ­kors­band in­ne­bär ock­så me­nisk­ska­da. Myc­ket svå­ra ska­dor är de som är kom­bi­na­tions­ska­dor. Of­tast är det då ska­dor på bå­de kors­band, in­re led­band och in­re me­nis­ken, vil­ket kal­las för en ”un­hap­py tri­ad” bland lä­ka­re.

Be­döm­ning­en av des­sa ska­dor är svår. Vid miss­tänkt ska­da re­kom­men­de­ras att upp­sö­ka vård. Ska­dor­na syns in­te på van­lig rönt­gen ut­an det krävs artro­sko­pi el­ler mag­netrönt­gen. Det bäs­ta är så klart att mi­ni­me­ra an­ta­let ska­dor. På föl­jan­de si­dor vi­sar vi ex­em­pel på knä­skydd och ger tips om fö­re­byg­gan­de ­trä­ning för att stär­ka mus­ku­la­tu­ren.

Ska­dor på knä­le­den är bland de van­li­gas­te in­om enduro.

Step­han fili­powski

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.