Ka­ta­lo­gen. 2016 års mx/enduro

Launch con­trol, kol­fi­ber och tänd­kur­vor. Renod­la­de täv­lings­ho­jar för sten­hård cross och enduro.

Bike: X-Bike - - Innehåll X Bike 2015 -

Näs­ta år bju­der på många ny­he­ter – läs om dem här.

La­gom till höst­sä­song­en har i prin­cip al­la ­till­ver­ka­re lan­se­rat 2016 års mo­dell­pro­gram. Någ­ra rik­ti­ga skräl­lar bjuds det in­te på men vi kan kon­sta­te­ra att launch con­trol blir allt van­li­ga­re som stan­dard­ut­rust­ning på cross­ho­jar­na. Husqvar­na har som förs­ta till­ver­ka­re till 2016 bör­jat an­vän­da kol­fi­ber som en del cross­ho­jar­nas kon­struk­tion.

Två­tak­tar­na är alltjämt po­pu­lä­ra och fort­sät­ter att ut­veck­las, men nå­gon di­rektin­sprut­ning får vi än­nu in­te se. Där­e­mot ett prak­tiskt och smi­digt sy­stem för se­pa­rat ol­je­smörj­ning i ita­li­ens­ka ­Be­tas två två­takt­sen­du­ro RR 250 och RR 300.

Någ­ra till­ver­ka­re har in­te si­na mo­dell­pro­gram kla­ra vid press­lägg­ning­en av den­na tid­ning, dem får du istäl­let lä­sa om i Bi­ke Ka­ta­lo­gen. ­Det­ta gäl­ler fram­för allt ita­li­ens­ka TM och spans­ka Gas Gas. Den se­na­re har en­ligt den svens­ka ge­ne­ra­la­gen­ten till­fäl­ligt stängt sin fa­brik strax norr om Bar­ce­lo­na. Vi hop­pas att de rö­da ­ho­jar­na från den lil­la or­ten Salt snart kom­mer bör­ja rul­la ut från fa­bri­ken igen.

För­ra året bred­da­de De­fen­da sitt mo­dell­pro­gram med en enduro med 450-mo­tor. Ef­ter­frå­gan vi­sa­de sig dock myc­ket låg och till 2016 kon­cen­tre­rar De­fen­da sig helt på den över­läg­set mest po­pu­lä­ra mo­del­len; en­du­ron Pro 250X2 med ett års ga­ran­ti även vid täv­ling.

Du som sak­nar Hu­sa­berg har glömt el­ler mis­sat att till­verk­ning­en upp­hör­de 2014. Det är nu­me­ra Husqvar­na som hål­ler det svens­ka mo­tor­cy­ke­lar­vet vid liv – och det gör det ­blå­gu­la mär­ket med den äran.

Full ka­strull! Vän­ta in­te för länge om du vill by­ta upp dig in­för 2016 – de fles­ta mo­del­ler­na är re­dan vi­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.