Väl­kom­men till årets upp­la­ga av x bi­ke. 92 si­dor om allt – ut­om as­falt.

Bike: X-Bike - - Intro -

Ef­tersom du blädd­rar i den här tid­ning­en an­tar jag att du är den ty­pen av ho­jå­ka­re som gär­na spen­de­rar din mo­tor­cy­kel­tid med nå­got an­nat än as­falt un­der hju­len. Och i så fall har du tur. Me­te­o­ro­lo­ger­na må på­stå an­nat men jag tror ing­en kom­mer att min­nas 2015 som ”som­ma­ren ut­an regn” – vil­ket ga­tå­kar­na sä­kert mutt­rat miss­nöjt över bakom vi­si­ret. För oss, som gär­na lå­ter vå­ra grov­nab­ba­de däck skot­ta grus, sand och le­ra oav­sett ­tem­pe­ra­tur och ne­der­börd är sä­song­en bå­de lång och näs­tan vä­de­ro­be­ro­en­de.

I X Bi­ke sam­lar vi det bäs­ta i grus­väg från året som gått i en an­rätt­ning som smak­mäs­sigt spän­ner från även­tyrs­re­sor på grus via sten­hår­da öken­ral­lyn till mo­tor­cy­kel- och pro­dukt­tes­ter. Dess­utom har vi en mas­sa ry­kan­de fräscht ma­te­ri­al i form av årets al­la ny­he­ter in­om cross och enduro samt två syn­ner­li­gen in­tres­san­ta ar­tik­lar om skydds­ut­rust­ning för att näm­na nå­got av in­ne­hål­let som vän­tar dig när du blädd­rar vi­da­re.

Det här med skydd när man kör ak­tivt är in­te helt en­kelt. Om man som jag ten­de­rar att svet­tas som en röd gris vid mins­ta an­sträng­ning blir det snabbt out­härd­ligt varmt och ef­tersom en över­het­tad kropp och hjär­na in­te fun­ge­rar som den ska gäl­ler det att hit­ta en bra ­ba­lans mel­lan kom­fort och skydds­ni­vå. På si­dan 40 kan du lä­sa om ­re­dak­tio­nens tips och vad vi själ­va kör med när vi kör ad­ven­tu­re­tou­ring, grus och enduro. Och på si­dan 37 tar vi ett snack med Sve­mos för­bundslä­ka­re om knäska­dor och un­der­sö­ker någ­ra oli­ka ty­per av skydd i oli­ka pris­klas­ser.

Ett pro­blem man ställs in­för här up­pe i norr är att da­gar­na un­der det sva­la halv­å­ret ten­de­rar att bli allt­för kor­ta – när man slu­tar job­bet är det re­dan mörkt. Mo­dern tek­nik är lös­ning­en och på si­dan 50 kan du lä­sa om hur du dels kit­tar bå­de dig själv och din mo­tor­cy­kel med LED och xe­non men ock­så om hur du ska an­vän­da dig av ­tek­ni­ken i prak­ti­ken för att du ska få max­i­mal ut­del­ning av di­na ­in­ve­ste­ra­de slan­tar.

Skydd är in­te helt en­kelt, det gäl­ler att hit­ta en bra ba­lans.

Magnus Wall­ner, chefre­dak­tör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.