Ca­gi­va gör come­back?

Bike: X-Bike - - Update -

i en in­ter­vju med ny­hets­saj­ten Va­re­se News har MV Agus­ta- che­fen Gi­or­gio Gi­rel­li sagt att det finns nya pla­ner för Ca­gi­va. Me­dan MV Agus­ta fo­ku­se­rar på lands­vägs­mo­tor­cyklar skul­le Ca­gi­va kun­na bli ett off­ro­a­dal­ter­na­tiv. – För oss är åter­koms­ten av Ca­gi­va en dröm och vi skul­le äls­ka att gö­ra det. Just nu är vi in­te in­ne i en ope­ra­tiv ­stu­die av möj­lig­he­ten men vi ute­slu­ter ingen­ting, sä­ger ­Gi­or­gio Gi­rel­li. Ca­gi­va till­ver­kar fort­fa­ran­de mo­tor­cyklar men det hand­lar nu­me­ra om ett be­grän­sat an­tal mo­del­ler. Även­tyrs­ho­jen Ca­gi­va Ele­fant till­ver­ka­des fram till sent 90-tal. De se­nas­te åren ska MV Agus­ta för­sökt va­ru­mär­kes­skyd­da va­ri­an­ter på ­mo­dell­nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.