No­vem­berkå­san fyl­ler 100 år

Bike: X-Bike - - Update -

En­du­ro­täv­ling­en No­vem­berkå­san som körs dag och natt ge­nom 30 mil av svår ter­räng, är en av de tuf­fas­te en­du­ro­täv­ling­ar­na i värl­den. Den förs­ta kå­san kör­des 1915 vil­ket in­ne­bär att det finns an­led­ning att fi­ra i år. Årets upp­la­ga ar­ran­ge­ras av Smk­troll­hät­tan och BMK Uddevalla. Da­tum är satt till 28–29 no­vem­ber och Glim­minge mo­tor­sta­dio har bo­kats upp som ser­vice­plats för täv­ling­en.

No­vem­berkå­san har körts se­dan 1915.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.