Fär­re olyc­kor med fyr­hju­ling

Bike: X-Bike - - Update -

Fyr­hju­ling­ar har bli­vit allt mer po­pu­lä­ra att an­vän­da på all­män väg och även om de in­te har myc­ket med mo­tor­cyklar att gö­ra po­äng­te­rar SMC att döds­o­lyc­kor med ”fyr­hju­li­ga mo­tor­cyklar” ham­nar i sta­tisti­ken för mo­tor­cyklar. En fyr­hju­ling kan näm­li­gen va­ra re­gi­stre­rad som ter­räng­for­don, mo­tor­cy­kel, mo­ped el­ler trak­tor. Sta­tens väg- och trans­port­forsk­nings­in­sti­tut, VTI, re­kom­men­de­rar nu ett ut­ö­kat be­hö­rig­hets­krav med en kor­ta­re spe­ci­al­ut­bild­ning som in­ne­hål­ler kör­trä­ning och en te­o­re­tisk ris­k­ut­bild­ning. Även hjälm­krav kopp­lat till kör­si­tu­a­tion istäl­let för typ av for­dons­re­gi­stre­ring är ak­tu­ellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.