Se­cond opi­ni­on

Bike: X-Bike - - Duell -

Med fre­e­ri­de e blir det än­nu lät­ta­re

Bå­da mo­del­ler­na är myc­ket lätt­kör­da. Fast jag ­per­son­li­gen kör skogs­ho­jar re­la­tivt säl­lan lyc­kas även jag er­öv­ra ­en­du­ro­spå­ret och cross­ba­nan med Fre­e­ri­de. Med Fre­e­ri­de E blir dock allt än­nu lät­ta­re; du be­hö­ver ba­ra ­han­te­ra gas och brom­sar. Ut­ö­ver det­ta kan du kon­cen­tre­ra dig helt på ba­nan och kör­ning­en. Det finns ald­rig ont om vrid! Även bat­te­ri­ets ka­pa­ci­tet var en po­si­tiv över­rask­ning. Visst loc­kar tan­ken om en egen E...

/ tu­o­mo lam­pe­la

Du kan kon­cen­tre­ra dig helt på kör­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.