BMW F 800 GS AD­VEN­TU­RE

Ad­ven­tu­re för även­ty­ra­ren som åker långt.

Bike: X-Bike - - Test -

BMW HAR LÄNGE byggt även­tyrs­ho­jar som rönt fram­gång­ar värl­den över. Även ti­di­ga­re år­gång­ar av F 800 GS har va­rit po­pu­lä­ra ho­jar och se­dan 2013 finns ock­så 800:an i Ad­ven­tu­re- ut­fö­ran­de. Med en 24 li­ters bensin­tank är tan­ken(!) att ta sig långt ut på tund­ran ut­an stopp. Mo­torn är fort­fa­ran­de sam­ma pa­ral­lell­twin som ti­di­ga­re och ger 85 häst­kraf­ter. Med en för­bruk­ning på an­giv­na 0,43 l/ mil vid kör­ning i 90 km/h blir räck­vid­den över 50 mil mel­lan stop­pen. Fjäd­rings­vä­gen är he­la 230 mm fram och 215 mm bak, vil­ket gör att den tål att kö­ras i ter­räng med. Sa­del­höj­den är 890 mm, men en extra låg sa­del finns som till­val. Med den blir sa­del­höj­den 850 mm.

ABS ÄR GI­VET­VIS stan­dard och går att stänga av om man så öns­kar. Det finns två kör­pro­gram att väl­ja mel­lan; Enduro och Ro­ad. I lä­get Enduro tillåts mer hjulspinn och ABS:EN tillå­ter mer hjullås­ning. Vill du ex­tra­ut­rus­ta din hoj kan man väl­ja till Dynamic ESA, den se­mi­ak­ti­va fjäd­ring­en. Då er­hålls tre in­ställ­nings­lä­gen på bak­däm­pa­ren; Nor­mal, Kom­fort och Sport, som re­gle­ras med knapp från sty­ret. Öv­ri­ga till­val är färd­da­tor där bland an­nat räck­vidd och snitt­has­tig­het vi­sas. Ho­jen vi kör­de var ex­tra­ut­rus­tad med LED- dim­ljus och cen­tral­stöd.

BMW:S vib­ra­tio­ner märks in­te un­der ak­tiv kör­ning på grus.

SOM OF­TAST PÅ BMW, pre­sen­te­ras in­for­ma­tio­nen lo­giskt via mä­ta­re med tra­di­tio­nel­la nå­lar. Den di­gi­ta­la in­for­ma­tio­nen pre­sen­te­ras via en tyd­lig skärm till hö­ger om has­tig­hets och varvräk­na­ren. Väx­elin­di­ka­torn vi­sar stän­digt väx­eln som an­vänds. Temp och tank

TUFFT UT­SE­EN­DE OCH skydds­bå­gar för mo­tor och bak­ram gör den re­do för omild be­hand­ling. Bra ­mark­fri­gång även i sko­gen.

OL­JE­FILT­RET ham­nar mitt i spru­tet från fram­däc­ket, då skydds­plåt sak­nas. Risk för att kö­ra hål på filt­ret i sko­gen finns. Bra med mo­tor­skydd på sidorna. ski­vor från Brem­bo ser till att ho­jen stan­nar snabbt. Käns­lan är bra i hand­ta­get men krä­ver en del fi

DUBB­LA 300 MM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.