Su­zu­ki V-STROM 650 XT

Tuf­fa­re ut­se­en­de och at­ti­tyd som över­ras­kar.

Bike: X-Bike - - Test -

MED SIN NYA V- Strom 650 XT sä­ger Su­zu­ki själ­va att de byggt ho­jen som ska hjäl­pa dig ut­fors­ka ­värl­den in­om även­tyr­stou­ring. Tuf­fa­re ut­se­en­de, men med ­tyd­ligt arv från van­li­ga V- Strom är vä­gen de valt att gå för att loc­ka publi­ken. XT byg­ger vi­da­re på V- Strom 650 men med stör­re be­to­ning på ad­ven­tu­re.

MO­TORN ÄR DEN be­prö­va­de 645 ku­biks V- twin­nen med oför­änd­rad ef­fekt och re­gis­ter. Den har fint låg- och mel­lan­re­gis­ter och lin­jär trot­tel­re­spons. Dubb­la tänd­stift per cy­lin­der bor­gar för jäm­na­re tom­gång och säk­ra­re kall­star­ter. Bräns­le­tan­ken är på 20 li­ter och ger med låg verklig för­bruk­ning långa etap­pers kör­ning mel­lan tank­stop­pen.

ABS- sy­ste­met går in­te att kopp­la ur och trac­tion con­trol finns in­te.

Knap­par och reg­lage är av god kva­li­tet och sit­ter lo­giskt pla­ce­ra­de och man kan från det vänst­ra hand­ta­get väl­ja vil­ken in­for­ma­tion som ska vi­sas i in­stru­men­te­ring­en. Dubb­la tripp­mä­ta­re, kloc­ka, mo­tor­tem­pe­ra­tur, yt­ter­tem­pe­ra­tur och bränsleförbrukning är vad som kan vi­sas i dis­play­en.

Sa­deln är mjuk och kom­for­ta­bel i sin stopp­ning och er­bju­der bra stöd.

Su­zu­kin är lands­vägs­an­pas­sad, men över­ras­ka­de bra på grus.

LI­TE ENKLA­RE IN­STRU­MEN­TE­RING men funk­tio­nell med vis­ning av det mest nöd­vän­di­ga. Varvräk­na­ren i cent­rum och ana­log mä­ta­re för vis­ning­en. Väx­elin­di­ka­tor som är stor och lättav­läst. Vis­ning av bräns­le­mängd via sta­pel. Öv­rig in­fo som kloc­ka och tripp med dig

BE­PRÖ­VAD MO­TOR PÅ 650 ku­bik. Helt vib­ra­tions­fri. Kör­ställ­ning där man sit­ter i ho­jen och har nä­ra till ­reg­lage och sty­re. Mjuk och skön sa­del.

Ger in­te det bäs­ta skyd­det. Läg­re mark­fri­gång än öv­ri­ga. Jämn och fin mo­torgång ge­nom he­la varv­tals­re­gist­ret. som in­te går att stänga av. Då­ligt för grus­vägså­ka. Bra styr­pre­ci­sion och be­kväm på lands­vä­gen.

HASP­LÅT I PLAST

ABS BROM­SAR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.