Tri­umph TI­GER 800 XCX

Med en­du­ro­a­spi­ra­tio­ner och se­nas­te tek­ni­ken.

Bike: X-Bike - - Test -

NYA TRI­UMPH TI­GER 800 ska le­ve­re­ra det du öns­kar oav­sett väg­val en­ligt fa­bri­kens säl­jar­gu­ment. På ­vä­gen el­ler vid si­dan av, det ­spe­lar ing­en roll.

AND­RA GE­NE­RA­TIO­NENS RADTREA på 800 ku­bik ger 95 häst­kraf­ter, sam­ti­digt som den ska dra 17 pro­cent ­mind­re bräns­le. Ga­sen styrs via Ri­de by Wi­re för mju­ka­re på­drag och mind­re mot­stånd i hand­ta­get.

Tre oli­ka kör­pro­gram att väl­ja bland är stan­dard (Ro­ad, Off­ro­ad och Ri­der) till­sam­mans med ABS­sy­ste­met, som även den har oli­ka pro­gram för hjullås­ning be­ro­en­de på valt kör­pro­gram.

Det går även att stänga av ABS­sy­ste­met helt om så öns­kas. Trac­tion con­tro­len kan ju­ste­ras i tre lä­gen även den. Fullt in­grepp, tillå­ta li­te hjulspinn el­ler stäng­as av helt.

Nya Ti­ger 800 har fjäd­rings­kom­po­nen­ter från WP bå­de fram och bak med full­stän­di­ga ju­ste­rings­möj­lig­he­ter. Fram sit­ter en 43 mm USD- gaf­fel med 220 mm fjäd­rings­väg. Bak­stöt­däm­pa­ren är en WP- däm­pa­re med ­hyd­rau­lisk fjä­der­för­spän­ning och 215 mm slag­längd.

Mo­tor­cy­keln är även ut­rus­tad med fart­hål­la­re, vil­ket in­te är så van­ligt i det här seg­men­tet. Den sköts en­kelt via knap­par på hö­ger styr­hal­va.

Tri­umph trivs som fis­ken i vatt­net. Ju säm­re väg, desto bätt­re.

EN ANA­LOG VARVRÄK­NA­RE med öv­rig vis­ning di­gi­talt. Rik­ligt med in­for­ma­tion som kan väl­jas. Tyd­lig i starkt sol­sken och lätt­be­grip­lig han­te­ring. Knap­par och reg­lage hål­ler hög kva­li­tet. Väx­elin­di­ka­tor finns. Tre oli­ka ­körlä­ges­pro­gram; Ro­ad, Off­ro­ad och Ind

Vil­ket skyd­dar mot slag och sten­skott på rik­tigt. Re­jä­la mo­tor­bå­gar runt mo­torn, samt fram­för gren­rö­ren. Väl­skyd­dat för ter­räng­kör­ning. brom­sar som stop­pa­de eki­pa­get från 100-0 på 39 me­ter! Enduro-abs som til�lå­ter lås­ning av bak­hjul, vil­ket öns­kas på gru

HASP­LÅT AV PLÅT

TUFF DE­SIGN OCH kax­igt ut­se­en­de. Tri­umph skäms in­te för sig och vi­sar med pon­dus si­na lin­jer för kon­kur­ren­ter­na. Re­jäl ljud­däm­pa­re och hög mark­fri­gång.

TESTETS VAS­SAS­TE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.