Hur fö­re­byg­ga ska­dor

Bike: X-Bike - - Reportage -

Knä­le­den har en täm­li­gen kom­pli­ce­rad ana­to­mi, den är ihop­satt av tre le­der; två le­der mel­lan un­der­ben och lår­ben, en mel­lan lår­ben (fe­mur) och knä­skål (pa­tel­la). Funk­tio­nen är att den bå­de ska kun­na va­ra sta­bi­li­se­ran­de och ge rör­lig­het. Ett nor­malt knä kan över­sträc­kas fem gra­der och bö­jas 140 gra­der, dess­utom ge ro­ta­tion mel­lan lår­ben och un­der­ben un­der bö­jel­se. Men pas­se­rar du des­sa grän­ser har du en lång re­ha­bi­li­te­ring ­fram­för dig. Som en cross­hand­la­re ­kon­sta­te­ra­de: ”Det finns två grup­per som kö­per knä­skydd. De som in­te haft en ­knä­ska­da kö­per de bil­li­ga, me­dan de som haft en ska­da läg­ger hur myc­ket peng­ar som helst.”

Knä­le­dens sta­bi­li­tet fås till stor del av de in­re och ytt­re led­ban­den, me­nis­ken kan man sä­ga ger knä­et dess stöt­dämp­ning me­dan kors­ban­den hål­ler knä­le­den på plats. Men även om kors­ban­den tar hand om det som kal­las pas­siv lax­i­tet på me­di­cin­språk är det ock­så vik­tigt med de musk­ler som om­ger knä­le­den och ska­par ak­tiv sta­bi­li­tet. Här är det fram­förallt den sto­ra fyr­höv­da­de lår­mus­keln (quadri­ci­pes) på fram­si­dan och den hamst­rings­mus­keln på lå­rets­bak­si­da som är vik­ti­ga.

– Det är ab­so­lut bra att an­vän­da knä­skydd i form av en or­tos, ett knä­skydd som ger stöd, men de här skyd­den är ing­en ga­ran­ti för att du kla­rar dig ut­an ska­dor, kon­sta­te­rar Step­han Fili­powski.

– Minst li­ka vik­tig som knä­skydd är styr­ke­trä­ning av mus­ku­la­tu­ren som stöd­jer le­den, slår Step­han fast.

Ska­dor på le­den är van­li­ga även in­om spor­ter som in­ne­ban­dy, basket och fot­boll. Sär­skilt ska­dedrab­ba­de har ­dam­fot­bol­len va­rit och SI­SU Idrotts­böc­ker i sam­ar­be­te med Svens­ka Fot­bolls­för­bun­det har där­för ta­git fram en app med trä­nings­öv­ning­ar som syf­tar till att öka styr­kan i musk­ler­na kring le­den. Ap­pen he­ter ­Knä­kon­troll och är helt gra­tis, finns bå­de till IOS och Andro­id. Många av öv­ning­ar­na pas­sar li­ka bra till en­du­ro­fö­ra­re som fot­bolls­spe­la­re.

– Det är ock­så vik­tigt ef­ter en ska­da att byg­ga upp mus­ku­la­tu­ren or­dent­ligt in­nan man ger sig ut och för­sö­ker kö­ra igen. En or­tos kan in­te er­sät­ta din knäs­ta­bi­li­tet, den kan ba­ra för­stär­ka den.

– För att de ska kun­na fun­ge­ra är det vik­tigt att de sit­ter väl­digt tajt, pro­va skyd­det no­ga in­nan du slår till, tip­sar Step­han.

Oli­ka for­mer av ben­böj, gär­na ock­så på ett ben, hjäl­per till att byg­ga musk­ler­na som sta­bi­li­se­rar ­knä­le­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.