Ad­ven­tu­re­stöv­lar

Att har rätt på föt­ter­na är att ha torrt på föt­ter­na. Vi tes­tar fem vat­ten­tä­ta stöv­lar för tuf­fa tag.

Bike: X-Bike - - Produkttest - Text magnus wall­ner Fo­to si­mon hamelius, magnus wall­ner

Hål­ler man på med off­ro­ad, ad­ven­tu­re el­ler an­nan lik­nan­de kör­ning vill man ha or­dent­ligt på föt­ter­na. Förr el­ler se­na­re lig­ger man där i gru­set, kanske med ho­jen över vris­ten, och då vill det till att man har en re­jäl och sta­bil stö­vel som hål­ler emot. Och egent­li­gen be­hö­ver man in­te ens vur­pa, det räc­ker med att ­klap­pa fo­ten i en stub­be när man viss­lar för­bi för att det ska va­ra fär­di­gåkt för en tid.

Kör man cross el­ler enduro hand­lar va­let av stöv­lar i prin­cip en­bart om skydds­ni­vå och hur de är att kö­ra i. Ad­ven­tu­re­stöv­lar mås­te ha en be­tyd­ligt bre­da­re re­per­to­ar. För­u­tom att skyd­da föt­ter­na or­dent­ligt, ­näs­tan på cross­ni­vå, mås­te de va­ra så be­kvä­ma att man kan ha dem på sig un­der långa kör­da­gar. De ska va­ra vat­ten­tä­ta och dess­utom an­das samt som in­te det vo­re nog va­ra be­kvä­ma att gå med.

Vi har lång­testat fem par stöv­lar som rör sig i span­net mel­lan gröv­re gat­stö­vel och ”näs­tan- crosstö­vel”. För­u­tom att vi kört och gått bland stock, sten och ler­väl­ling har vi plå­gat dem un­der elän­di­ga vin­ter­för­hål­lan­den – en stö­vel som fun­ge­rar och hål­ler föt­ter­na tor­ra och var­ma i salt­blan­dat snöslask gör det i öv­rigt ock­så. Dess­utom är de hår­da för­hål­lan­de­na ett ut­märkt sätt att be­dö­ma hur stöv­lar­na över­le­ver i långa lop­pet, nog så vik­tigt med tan­ke på att prislap­par­na är rätt så väl till­tag­na, även för de bil­li­ga­re ­stöv­lar­na i klas­sen.

Det vi fram­för allt ta­git ställ­ning till är vat­ten­tät­het, hur de an­das, kom­fort, skydds­ni­vå och kva­li­tets­in­tryck. Pass­form är där­e­mot nå­got in­di­vi­du­ellt och som van­ligt re­kom­men­de­rar vi att du pro­var or­dent­ligt in­nan du kö­per ett par.

Plask! En pro­me­nad i vat­ten­bry­net sät­ter mem­bra­nen på prov – al­la stöv­lar kla­ra­de dock den de­len av testet ga­lant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.