Ad­ven­tu­re

Bike: X-Bike - - Produkttest -

Testets bil­li­gas­te stö­vel är Ad­ven­tu­re från ita­li­ens­ka For­ma. Den lig­ger mel­lan BMW:S och Alpinestars stöv­lar i grov­lek, su­lan är kraf­tigt mönst­rad och ger bra me­ka­niskt grepp, gum­mit är dock hal­kigt som hos BMW. Den är in­te spe­ci­ellt följ­sam ut­an re­la­tivt stel att fram­för allt gå i, trots att de­sig­nen på­min­ner en hel del om re­jä­la vand­rings­käng­or.

Stö­veln stängs med tre spän­nen vil­kas ju­ste­ring, åter­i­gen likt BMW:S, känns vek men dock in­te krång­lat. Längst upp på skaf­tet sit­ter en kard­bor­re­för­slut­ning samt ett re­sår vil­ket gör att Ad­ven­tu­re även pas­sar den som kör med byx­or­na ned­stop­pa­de i stöv­lar­na, en egen­skap de ba­ra de­lar med TCX X- De­sert. Stöv­lar­na har in­te läckt, meb­m­ra­net är Dry­tex, och sli­ta­get är nor­malt. Trots att tår­na in­te är helt in­plas­ta­de har de in­te an­dats bätt­re än Alpinestars, BMW och TCX. Pass­for­men är tight på al­la led­der och man får räk­na med att gå upp minst en stor­lek, kanske två, jäm­fört med de öv­ri­ga i testet. Av testets fem del­ta­ga­re är det For­ma som krävt längst in­kör­nings­tid in­nan de bör­ja­de bli nå­got sånär be­kvä­ma. To­talt sett är de testets minst kom­for­tab­la stö­vel, bra är dock att de in­te är så var­ma.

For­ma

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.