X-de­sert GTX

TCX

Bike: X-Bike - - Produkttest -

X-de­sert GTX är till­sam­mans med Toucan en av de gröv­re stöv­lar­na i testet. Själ­va skon är re­la­tivt rym­lig i höjd­led men gans­ka smal i sid­led, dess­utom ten­de­rar de att kläm­ma över fot­knö­lar­na om man in­te har tur och har dem på ex­akt rätt stäl­le. Stö­veln har en god rör­lig­het kring vris­ten vil­ket un­der­lät­tar när man ska gå med dem, su­lan är där­e­mot gans­ka hård vil­ket av­las­tar vid stå­en­de kör­ning men in­te är op­ti­malt på pro­me­na­den.

Kva­li­tets­in­tryc­ket är över­lag gott men likt BMW:S stö­vel upp­levs spän­ne­na ve­ka och ten­de­rar att släp­pa i sin ju­ste­ring när man knäp­per upp dem vil­ket gör att man mås­te stäl­la in dem vid var­je på­ta­gan­de. Su­lan som ger gott grepp är den som sli­tits snab­bast av stöv­lar­na i testet.

X- De­sert är att be­trak­ta som me­delvarm och mem­bra­net från ­Go­re-tex har in­te läckt. De an­das i pa­ri­tet med testets öv­ri­ga ­del­ta­ga­re med un­dan­tag från su­ve­rä­na Day­to­na. Bra att de har ett juster­bart re­sår i skaf­tets fram­kant som tä­tar mot grus och an­nat om man vill kö­ra med ”in the boot”-byx­or.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.