Bat­te­ri­er gör dig mobil

Bike: X-Bike - - Reportage -

Själv­klart kan du dri­va lam­por med mo­tor­cy­kelns el­sy­stem men vi fö­re­drar att kö­ra med bat­te­ri­er då det gör oss mer mo­bi­la och rör­li­ga. Där­e­mot kan det va­ra klokt att ha en kopp­ling fram­dra­gen till sty­ret som back­up i det fall du rå­kar få pro­blem och blir kvar i sko­gen läng­re än tänkt…

För att dri­va di­na hjälm­lam­por med bat­te­ri re­kom­men­de­rar vi Li­po-bat­te­ri­er (lit­hi­um-ion po­ly­mer). De främs­ta för­de­lar­na med Li­po är att de har ett bätt­re vikt/ener­gi­för­hål­lan­de än van­li­ga ­upp­ladd­nings­ba­ra bat­te­ri­er. Li­po är stort in­om Rc-hob­by och finns att kö­pa i ­fler­ta­let af­fä­rer och på spe­ci­a­li­se­ra­de saj­ter på nä­tet.

Li­po-bat­te­ri­er stäl­ler stör­re krav på rätt han­te­ring då de trots sitt ringa ytt­re kan rym­ma mer ener­gi än ett van­ligt bil­bat­te­ri.

An­vän­der du Li­po-ack med mer än en cell (vil­ket du kom­mer att gö­ra) be­hö­ver des­sa ba­lan­se­ras vid ladd­ning vil­ket en Li­po-lad­da­re gör – an­vänd in­te en van­lig lad­da­re!

Blir ladd­ning­en ojämn och nå­gon av cel­ler­na får för hög ladd­ning (över 4,2V) kan cel­len ska­das el­ler i värs­ta fall bör­ja brin­na el­ler ex­plo­de­ra. Kon­trol­le­ra att din lad­da­re är in­ställd på rätt an­tal cel­ler in­nan du bör­jar lad­da och läm­na ald­rig bat­te­ri­et obe­va­kat när det lad­das. Se ock­så till att det lig­ger på en ven­ti­le­rad plats och på ett un­der­lag som in­te kan ta eld. Det finns spe­ci­el­la brand­säk­ra ladd­ningspå­sar att för­va­ra bat­te­ri­et i. Allt det­ta kan tyc­kas över­dri­vet för­sik­tigt men det är klokt att ha re­spekt för des­sa ­bat­te­ri­er. Sök ef­ter ”Li­po-fi­re” på Youtu­be för risk­be­döm­ning.

Det finns själv­klart fär­di­ga Li­po-pa­ket att kö­pa, of­ta på sam­ma stäl­le som du kö­per din lam­pa, men det finns myc­ket peng­ar att spa­ra om du le­tar på nä­tet el­ler i Rc-bu­ti­ker.

Li­po-bat­te­ri­ers ka­pa­ci­tet anges i mah (mil­li­am­pe­re-tim­mar) och lys­ti­den räk­nar du ut så här: Lam­pef­fek­ten/bat­te­ri-spän­ning­en ger an­tal am­pe­re lam­pan drar. Di­vi­de­ra ­bat­te­ri­ets stor­lek med ström­för­bruk­ning­en och du

har ti­den bat­te­ri­et räc­ker. ­Ex­em­pel: 35W/12,1V = 2,89A 5Ah (5 000mah)/2,89a = 1,73h = 1 tim­me och 43 mi­nu­ter.

När till­ver­kar­na ang­er an­tal cel­ler i ett bat­te­ri gör de det i S, ex­em­pel­vis: 1S=3,7 volt 6S=22,2 volt. Vol­tan­ta­let är egent­li­gen ovä­sent­ligt så länge det lig­ger in­om lamp­till­ver­ka­rens re­kom­men­da­tion. Bat­te­ri­till­ver­ka­re ang­er även c (di­schar­ge ra­te), där c-ta­let står för hur snabbt bat­te­ri­et kan töm­mas. Sto­ra C (char­ge ra­te), står för hur snabbt bat­te­ri­et kan lad­das. Hur snabbt bat­te­ri­et kan töm­ma ur sig ener­gi är in­te av­gö­ran­de då ing­en lam­pa kom­mer stäl­la så pass sto­ra krav som en kraft­full Rc-mo­tor, där ett högt C-vär­de är vik­ti­ga­re.

Kö­per du ett bat­te­ri som in­te le­ve­re­rar till­räck­ligt hög spän­ning (V) kan du se­ri­e­kopp­la fle­ra bat­te­ri­er, vill du ba­ra ha fler mah för läng­re lys­tid kan du pa­ral­lell­kopp­la. För ett sä­kert an­vän­dan­de bör du sat­sa på si­li­kon­kab­lar (tål ky­la bra) och or­dent­li­ga kon­tak­ter. Är du osä­ker, läs på mer om äm­net på nä­tet, el­ler råd­gör med närms­ta Rc-hob­by-af­fär. Var för­sik­tig och spar peng­ar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.