Så här byg­ger du hjälm­lju­set själv

Bike: X-Bike - - Reportage -

Att byg­ga sitt eget hjälm­ljus är ett kul li­tet hob­by­pro­jekt. Vi har tes­tat att byg­ga så­väl xe­non som LED med de­ras oli­ka för- och nack­de­lar.

Det förs­ta byg­get var ett eget hjälm­ljus av de bil­li­gas­te de­lar­na vi kun­de hit­ta. På hund­fo­ra­ren.se fann vi det väl­be­prö­va­de Mi­la-hu­set av alu­mi­ni­um med 70 mil­li­me­ters ljus­öpp­ning. Bal­las­ter, lam­pa och kab­lage be­ställ­des på ebay för en spottsty­ver. Det finns själv­klart en upp­sjö med fir­mor i ­Sve­ri­ge som säl­jer xe­non­kit, men ef­tersom mål­sätt­ning­en var »bil­li­gast möj­ligt« be­ställ­de vi direkt från Hong Kong. Lam­pan är en 35-watts xe­non (mo­dell­be­teck­ning 9005) och ger ett ljus på 5000­kel­vin. To­tal­kost­nad för byg­get med kab­lar till bat­te­ri gick loss på 730 kro­nor.

Själ­va mon­te­ring­en tog en kväll i an­språk och lamp­fäs­tet gjor­de vi av en bit rost­friplåt som vi boc­ka­de och fäs­te med stark kard­bor­re (3M) på hjäl­men.

Du kan även se en in­struk­tions­film gjord av Jo­nas ”jo­jo” Stra­ka på vår si­da www. bi­ke.se/byg­ga­lam­pa, en film som myc­ket ­pe­da­go­giskt för­kla­rar hur du går till väga.

Er­fa­ren­he­ten av byg­get är fram­förallt hur stor skill­nad det gör om lam­pan in­te är op­ti­malt pla­ce­rad i re­flek­torn. Vi bygg­de två lam­por sam­ti­digt och oli­ka fäs­ten gav fem mil­li­me­ters skill­nad på hur myc­ket av xe­non­lam­pan som stic­ker in i re­flek­torn, vil­ket blev tyd­ligt när vi mät­te den i vårt ljuslabb. Lju­sets längd hal­ve­ra­des!

Xe­non­lam­pan är smått oslag­bar för peng­ar­na och ger ett helt okej ljus. Där­emot har kab­lar brun­nit upp och en bal­last slu­tat fun­ge­ra, men det är så­dant man får ta när det är bud­get­byg­gen. Av ny­fi­ken­het och för att hit­ta en mer ro­bust lös­ning har vi nu även tes­tat att byg­ga hjälm­ljus med Led-lam­por, som nu bör­jar bli ett in­tres­sant al­ter­na­tiv.

I Ki­na finns en po­pu­lär lam­pa för mountain­bi­ke som an­vän­der LED av ty­pen Cree XM-L T6. Des­sa finns i lamp­hus (di­a­me­ter 55–58 mm) som har allt från tre till nio LED. Mo­del­ler med tre el­ler fy­ra LED tyc­ker vi ger för klent ljus me­dan de med sju el­ler åt­ta LED ger ljus som känns okej för en­du­ro­kör­ning. Den med nio har vi än­nu in­te tes­tat.

Pri­ser­na har sjun­kit de se­nas­te ­två till tre åren på ali­ex­press.com; från drygt 600­kro­nor ner mot 200 kro­nor för en lam­pa med sju LED (ut­an lad­da­re el­ler ­bat­te­ri).

En Cree XM-L LED upp­ges kun­na le­ve­re­ra 1000 lu­men (100 lu­men per watt) om det se­dan stäm­mer med 7-8 LED lå­ter vi va­ra osagt då vi in­te kan kol­la elekt­ro­ni­ken. Vi har dock mätt des­sa LED i vårt ljuslabb och re­sul­ta­ten är klart god­kän­da, nack­de­len är att ljus­käg­lan är aning­en smal, för enduro är det tack­samt med bredd på lju­set.

Led-lju­sets lamp­hus i alu­mi­ni­um ger ock­så möj­lig­het till en snygg in­fäst­ning. Vi testade att bor­ra upp och gänga fast ett fäs­te till Go­pro-ka­me­ra, för att kun­na an­vän­da sam­ma fäs­te som till ka­me­ran. Vi hit­tar bil­li­ga fäs­ten på funstuf.se för en­dast 120 kro­nor.

Nack­de­len med Led-lam­pan vi byggt är att den in­ne­bär en hög­re vikt på hu­vu­det än xe­non­lam­pan; 255 gram mot 115 gram (fäs­ten in­klu­de­ra­de men bal­last för xe­non ex­klu­de­rat). Två Led-lam­por väger he­la 445 gram men ger rik­tigt bra ljus, 90 me­ter räck­vidd.

Att tän­ka på vid be­ställ­ning från Ki­na är dock att även om lam­por­na ser ut att va­ra iden­tis­ka så finns det en mängd oli­ka till­verk­are, med små skill­na­der i ut­fö­ran­de och det finns ing­en ga­ran­ti att den LED som är ­mon­te­rad verk­li­gen är en Cree XM-L. ­Sam­ti­digt ska det tilläg­gas att för hob­bykör­ning så har det här fun­ge­rat rik­tigt bra och mätt i ”gläd­je-per-kro­na” är de svårslag­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.