Fär­di­ga pa­ket att kö­pa

Bike: X-Bike - - Reportage -

När det gäl­ler fär­di­ga kit att kö­pa finns det en hel del till­ver­ka­re att väl­ja emel­lan. En mo­dell att tit­ta när­ma­re på är fram­förallt ­Hel­met­light DX75. Två xe­non­lam­por på 35 watt var­de­ra i lamp­hus med bred öpp­ning och 12 re­spek­ti­ve 30 gra­ders sprid­ning på re­flek­torn ger bå­de längd och bredd. Prislap­pen är 4 595 kro­nor. Det finns även en en­kel mo­dell för en­dast 2 195 kro­nor som ger ett rik­tigt fint ljus. Den nya mo­del­len har sju mil­li­me­ter stör­re re­flek­tor än den BX68 vi ti­di­ga­re tes­tat. Se mer om des­sa lam­por på hel­met­light.se.

Även Bizz­light.se har en dub­bel hjälm­lam­pa från Me­ga-light med två 35 watt xe­non, med bred samt spot på re­flek­to­rer­na, för 6 270­kro­nor. Ljus­gra­fen ne­dan är för en en lam­pa med bred re­flek­tor i kom­bi­na­tion med yt­ter­li­ga­re en lam­pa med re­flek­tor för spot. Lam­pan som har bred re­flek­tor ger en räck­vidd på 58 me­ter me­dan spot når 99 me­ter mätt var för sig. Des­sa lam­por ­kos­tar 3 744 kro­nor var för sig.

EMX är den hjälm­lam­pa vi sett mest av ute i sko­gar­na. Pa­ke­tet med 35 watt xe­non ­kos­tar 3 995 kro­nor me­dan ­Pro-mo­del­len som har 45 watt xe­non och ett nå­got vi­ta­re ljus kos­tar 4 995 kro­nor. Det­ta har vi ty­värr dock in­te kun­nat tes­ta i vårt ljuslabb än­nu.

När det gäl­ler LED har vi även kört med ­Il­lu­min som ger ett su­ve­ränt bra re­sul­tat. Den lam­pan har åt­ta LED, fy­ra med lin­ser för bredd, fy­ra för smal ljus­bild och läng­re räck­vidd. No­te­ra ljus­bil­den ne­dan så ser du att räck­vid­den är 78 me­ter, men märk hur fin sprid­ning­en på lju­set är. Ljus­käg­lan är re­jält bred och det är att fö­re­dra vid en­du­ro­kör­ning där far­ten säl­lan är spe­ci­ellt hög. Lam­pan har även ett de­på­lä­ge, med ba­ra två LED ak­ti­ve­ra­de vil­ket upp­skat­tas. Re­sul­ta­tet är myc­ket bra och lam­pan kos­tar 3995 kro­nor, du hit­tar den på il­lu­min.se.

Trail Tech är ett väl­känt mär­ke på en­du­ro­till­be­hör och vi har ti­di­ga­re tes­tat de­ras lam­pa Eclip­se SCMR16 för 1995 kro­nor.

För den som vill pro­va och tes­ta en så kal­lad ” ki­na­lam­pa” säl­jer ­funstuf.se des­sa med sju LED kom­plet­ta med Go­pro-fäs­te för 1195 kro­nor, vil­ket känns över­kom­ligt för den som vill tes­ta mör­ker­kör­ning ut­an att gå ”all in”. Då in­går även ­lad­da­re och ett li­tet bat­te­ri. Två lam­por kos­tar 2195 kro­nor.

Ef­ter att du fått till lju­set på hjäl­men kan näs­ta steg va­ra att upp­gra­de­ra lju­set på mo­tor­cy­keln. Vi tyc­ker dock att det är av un­der­ord­nad be­ty­del­se, lju­set på hjäl­men är det som är vik­ti­gast.

vi fö­re­dr ar en bred ljus­kägl a för all end uro­körn ing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.