Hand­le­da­ren

Bike: X-Bike - - Touring -

Vla­di­mir Kus­ni­er är man­nen som ge­nom sitt fö­re­tag Ral­ly Ad­ven­tu­res or­ga­ni­se­rar och in­spi­re­rar en­tu­si­as­ter att del­ta i den­na typ av ral­lyn. Kus­ni­er har ar­be­tat in­om mo­tor­cy­kel­bran­schen se­dan 2001, va­rit me­ka­ni­ker åt Team Ul­le­våls­e­ter se­dan Da­kar 2011 men hyr­des ut till Speed­brain Ral­ly Team un­der Da­kar 2014. I täv­ling­ar som Ral­ly Al­ba­nia har Vla­do hand om trans­port, ser­vice un­der ral­lyt och ser till att hans del­ta­ga­re kom­mer i mål ut­an någ­ra tek­nis­ka pro­blem. Så Ral­ly Ad­ven­tu­res står för kring­ar­range­mang, ral­ly- och mo­tor­cy­kel­ser­vice. Ti­di­ga­re i år ar­ran­ge­ra­des det ro­ad­book­träff i Val­dres. Även Afri­ka-re­sor har ar­ran­ge­rats. n Vla­di­mir Kus­ni­er när han gör det han gil­lar mest.

Per Strømsæt­her ha­de fint driv in­nan 690-mo­torn ko­ka­de. Tred­je etap­pen ha­de ti­dig start.

Far­ten hög och jag lyck­ligt ove­tan­des om den sma­la sti­gen. Bör­jan på sten­hel­ve­tet på fjär­de etap­pen.

Fo­to mar­cel ver­meij

Fo­to mar­cel ver­meij

Fo­to mar­cel ver­meij

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.