Branschnytt

Bike: X-Bike - - De Ledande Handlarna -

Fler mo­tor­cyklar i tra­fik Sta­tistik från SCB vi­sar att det finns allt fler mo­tor­cyklar i tra­fik. Den sista ju­ni fanns 313 255 mo­tor­cyklar i tra­fik, vil­ket är 1 444 fler än sam­ma da­tum 2014. Ägarupp­del­ning­en är tyd­ligt mans­do­mi­ne­rad med en­dast 10,4 pro­cent av mo­tor­cyk­lar­na re­gi­stre­ra­de på kvinn­li­ga äga­re. Även för­sälj­ning­en pe­kar upp­åt, un­der ju­ni sål­des 1704 mo­tor­cyklar vil­ket är 11 pro­cent mer än för­ra året.

En­kät om stock­holm

Bor du i Stock­holm och kör mo­tor­cy­kel? Då vill SMC att du ska ge­nom­fö­ra en av de­ras en­kä­ter. Det hand­lar dels om att un­der­sö­ka an­vän­dan­det av buss­fil, men ock­så ge­ne­rellt an­vän­dan­de och var­för du pend­lar på hoj. Sva­ra se­nas­te 15 au­gusti via SMC:S hem­si­da www.svmc.se.

Gas Gas i kon­kurs

Spans­ka off­ro­ad­till­ver­ka­ren Gas Gas har gått i kon­kurs med skul­der på när­ma­re 300 mil­jo­ner kro­nor. Fö­re­ta­get har tving­ats an­sö­ka om re­kon­struk­tion, ef­ter att ha miss­lyc­kats med att hit­ta en lös­ning. En per­son har ut­setts för att för­sö­ka säl­ja he­la fö­re­ta­get, går in­te det kom­mer det säl­jas ”i de­lar” och läg­gas ner.

An­non­se­ra i Bi­ke!

Möt Mic­ke Fär­lin, Bi­kes ­an­nons­säl­ja­re! Vill du­an­non­se­ra i Bi­ke kon­tak­tar du Mic­ke för mer in­for­ma­tion: mic­ke@an­nons­kraft.se Te­le­fon: 0651 - 169 89 Mobil: 0732 - 74 87 44 www.bi­ke.se/an­non­se­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.