Branschnytt Har du nå­gon ny­het från ­branschen att de­la med dig av? Mejla andre­as@bi­ke.se.

Ny mi­tas-dis­tri­butör Hus­kvar­na-ba­se­ra­de Gmssports blir ny dis­tri­butör för Mi­tas-däck. De kom­mer att säl­ja Mi­tas cross- och enduro-däck, med möj­lig­het att be­stäl­la öv­ri­ga däck direkt från lag­ret i Väs­terås. Det­ta står klart ef­ter att man kom­mit över­ens med

Bike: X-Bike - - De Ledande Handlarna -

Ny ben­sin från pre­em

Driv­me­dels­bo­la­get Pre­em lan­se­rar en ny ben­sin, kal­lad ”Evo­lu­tion Ben­sin”, som har dub­belt så hög an­del för­ny­bart (10­pro­cent) och är del­vis ­baserad på tall­ol­ja. Evo­lu­tion kan tan­kas i al­la ben­sin­for­don.

Läs BMW:S mo­dell­ma­ga­sin

BMW Motorrad Sve­ri­ge har släppt 2015 års upp­la­ga av sitt mo­dell­ma­ga­sin. Tid­ning­en ­er­bju­der en ka­ta­log med al­la mo­del­ler, djup­dyk­ning på ett par av ny­he­ter­na och re­por­tage från bland an­nat Off­ro­ad School, UCC och Ma­roc­ko. Du kan lä­sa tid­ning­en di­gi­talt men ock­så be­stäl­la hem den kost­nads­fritt på www.bmw-motorrad.se.

Skic­ka branschnytt till Bi­ke

Nu finns en ny svensk dis­tri­butör av mi­tas -däck .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.