DUBBELPIPAN SLÅR TILL­BA­KA

CRF 450R har va­rit en av de vik­ti­gas­te off­ro­ad­mo­del­ler­na från Hon­da se­dan de­bu­ten 2002. Nu kom­mer den i ny tapp­ning.

Bike: X-Bike - - Update -

HON­DA CRF 450R och RX har ald­rig stå­tat med att va­ra störst, snab­bast el­ler snyg­gast men mo­del­len har än­då bi­tit sig fast or­dent­ligt i det kol­lek­ti­va med­ve­tan­det i motocross- och en­du­ro­värl­den. Om en mo­dells po­pu­la­ri­tet kan be­dö­mas av an­ta­let ef­ter­mark­nads­pro­duk­ter som till­ver­kats till den lig­ger CRF 450 R och RX bra till. Un­der si­na 14 år i li­vet har den änd­rat per­son­lig­het ett par gång­er. Förs­ta ge­ne­ra­tio­nen för­vå­na­de många med sin lå­ga vikt och den snäl­la mo­tor­ka­rak­tä­ren gick hem på bred front. Hon­das nya stor­ku­bi­ka­re kri­ti­se­ra­des dock av vis­sa för att va­ra trött och trögstyrd.

TRE ÅR SE­NA­RE gjor­des mo­del­len om från grun­den. På ut­si­dan syn­tes det ge­nom att den fick plast från små­sys­ko­net CRF250R. Den nya ra­men gjor­de mo­tor­cy­keln smi­di­ga­re men mo­torns än­nu bre­da­re re­gis­ter var den verkliga höjd­punk­ten. Ef­ter yt­ter­li­ga­re en treårs­pe­ri­od bör­ja­de Hon­da ut­rus­ta CRF 450 R med en li­ten styr­däm­pa­re kal­lad HPSD som gömts bakom främ­re num­mer­plå­ten. Mo­torn fick max­var­vet höjt till 11 270 varv och Hon­da- en­tu­si­as­ter me­nar of­ta att det här är bäs­ta år­gång­en av mo­del­len. Ge­ne­ra­tion tre lan­se­ra­des 2009 med in­sprut­ning som störs­ta ny­he­ten. När för­ga­sa­ren för­svann kräv­des även en grund­lig uppdatering av he­la mo­torn. Dess­utom fick mo­del­len ett helt nytt lät­ta­re chas­si för att mot­ver­ka den vik­tök­ning som in­sprut­ning­en an­nars skul­le in­ne­bä­ra. 2013 fick CRF 450 den dub­bel­pi­pa­de de­sig­nen vi kän­ner igen i dag. KYB:S PSF Air­gaf­fel var en an­nan ny­het. I år är det dags för en ny ge­ne­ra­tion av bå­de CRF 450 R och en­du­ro­ver­sio­nen RX. Sving­en är lät­ta­re och hjul­ba­sen är kor­ta­re. Även av­stån­det från bak­hjul till svingin­fäst­ning är kor­ta­re. Det här har bland an­nat gjorts för att för att mins­ka hjulspinn. Luft­gaf­feln har ut­gått och istäl­let skö­ter en van­lig 49-mil­li­me­ters­gaf­fel från Sho­wa stöt­dämp­ning­en fram. Bak­däm­pa­ren är mon­te­rad läng­re ner i ra­men för en läg­re tyngd­punkt. Det här i kom­bi­na­tion med en el­va pro­cent star­ka­re mo­tor med ny kolv, ny topp, hög­re kom­pres­sion och för­bätt­rat in­sug ska gö­ra mo­tor­cy­keln bå­de smi­di­ga­re och snab­ba­re. Kopp­lings­kor­gen är kom­pak­ta­re och bräns­le­tan­ken är nu­me­ra av ti­tan.

DE DUBB­LA LJUDDÄMPARNA har kru­pit 78 mil­li­me­ter när­ma­re mo­torn vil­ket bi­drar till cent­ra­li­se­ring­en av tyngd­punk­ten. Re­dan från förs­ta års­mo­dell har kon­struk­tio­nen kring luft­filt­ret ge­ne­re­rat många gråa hår hos CRF- äga­re. De har ex­em­pel­vis dra­gits med då­li­ga tät­ning­ar och svår­mon­te­ra­de fil­ter. Det här me­nar Hon­da att de åt­gär­dat bland an­nat ge­nom att luftin­ta­get är draget över stöt­däm­pa­ren istäl­let för runt den som ti­di­ga­re.

En­du­ro­ho­jen RX har sam­ma ram men mer skogs­dug­lig fjäd­rings­in­ställ­ning och ett bak­hjul på 18 tum. Ut­ö­ver det har den tre val­ba­ra mapp­ning­ar och stör­re tank. Hon­da CRF 450 RX har även stöd och el­start som stan­dard­ut­rust­ning. Till­verk­ning­en av Hon­da CRF 450 R och RX försenades på grund av jord­bäv­ning­en som ska­da­de en av Hon­das fa­bri­ker i Ja­pan svårt i vå­ras. De­bu­ten i Sve­ri­ge pla­ne­ras där­för till mo­tor­cy­kel­mäs­san i Stock­holm ti­digt näs­ta år.

FÖRSENADES PÅ GRUND AV ATT FA­BRI­KEN SKA­DA­DES AV EN JORD­BÄV­NING.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.