Re­do för hös­tens

Stubb­ra­ce

Bike: X-Bike - - Update -

HÖS­TEN IN­NE­BÄR ATT det an­ord­nas stubb­ra­ce på många håll i lan­det. Per Johns­son från MX Wis­by ger oss si­na tips för en bra ba­na samt ett snabbt och snyggt ra­ce. • Star­ta snabbt Grep­pet är of­ta bätt­re än du tror. Det är allt­så in­te lä­ge att dum­pa kopp­ling­en. Fi­la på kurv­tek­ni­ken Gå ut långt för att be­hål­la far­ten ge­nom kur­van. Det är främst här du får bra chan­ser till om­kör­ning. Bra ord­ning på brom­sar­na Höga has­tig­he­ter hör till. Det krävs där­för att du har brom­sar­na i bra skick. De­sig­na va­ri­e­rad ba­na Det ska gå fort men även va­ra knix­igt. En snabb hö­ger som ny­per på slu­tet tving­ar fö­ra­ren att väl­ja mel­lan att sträc­ka ut be­net el­ler att hål­la koll på bak­brom­sen. Bjud med qua­då­kar­na Fyr­hju­ling­ar­na har en för­må­ga att ska­pa rik­tigt fi­na val­lar när kur­vor­na bli­vit spå­ri­ga. Bli kom­pis med bon­den och po­li­sen Ett se­ri­öst stubb­ra­ce fal­ler un­der ter­räng­kör­nings­la­gen och krä­ver till­stånd från po­li­sen och dis­pen­ser från läns­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.