ITA­LI­ENS­KA RÖDBETOR

Be­grep­pet lätt­körd­het får kanske in­te pul­sen att hö­jas. Men Beta har gjort det till sitt va­ru­mär­ke och vi­sar ex­akt hur gif­tig en snäll hoj kan va­ra.

Bike: X-Bike - - Provkörning - JO­A­KIM OT­TOS­SON BETA

VFOTO

I BE­FIN­NER OSS cir­ka 20 kilo­me­ter sö­der om sta­den Si­e­na i Ita­li­en, up­pe i ber­gen på Be­tas bak­gård. Jag ha­de vän­tat mig många in­tres­san­ta ny­he­ter med 2017-ar­ma­dan av rö­da skogs­ho­jar från till­ver­ka­ren men istäl­let gjor­des mest en fin­puts­ning av för­ra årets mo­del­ler.

Vi kas­ta­de oss snabbt ut på tre ba­nor med snab­ba par­ti­er, bran­ta bac­kar, sma­la knix­i­ga sti­gar och gam­la flod­bäd­dar med mas­sor av sten. Beta RR 4T 390 star­tar en­kelt med ett tryck på start­knap­pen. Jag pe­tar i et­tan och kän­ner näs­tan ome­del­bart den där ex­tra kraf­ten jäm­fört med det mind­re 350-sys­ko­net. Mo­torn drar bra även när jag går ur kur­vor­na på li­te för hög väx­el.

I ut­gång­en av kur­van över­går sti­gen i knyt­nävs­sto­ra ste­nar i mäng­der men Sachs­fjäd­ring­en sväl­jer allt myc­ket bra. Fram­gaf- feln har fem mil­li­me­ter läng­re fjäd­rings­väg och den är lad­dad med en ny ol­ja som ska ge läg­re frik­tion och tå­la mer vär­me. Bak­däm­par­na på al­la 2017-mo­del­ler har ett nytt sy­stem för hög- och låg­fart­sju­ste­ring. Den fi­na fjäd­ring­en gör att jag be­hål­ler kon­trol­len med bra fäs­te och driv. I ett skogs­par­ti öpp­nar sti­gen upp sig med en lång rak­sträc­ka och det går att dra ur ma­ski­nen or­dent­ligt på tre­an och fy­ran. RR 4T 390 upp­levs stark och sta­bil även när far­ten höjs.

FYRTAKTSMOTORERNA HAR FÅTT nya ka­max­lar och mju­ka­re ven­til­fjäd­rar. Det här känns av ge­nom en mju­ka­re ef­fektupp­bygg­nad och sva­ga­re mo­tor­broms. In­sprut­ning­en från Sy­ner­ject med 42-mil­li­me­ters spjäll bi­drar även den till att gö­ra fyr­tak­tar­na än­nu mer lätt­kör­da. Slu­tet av rak­sträc­kan mar­ke­ras av ett di­ke, det gäl­ler att va­ra snabb på brom­sar­na och job­ba ner ge­nom väx­lar­na till två­an. Jag kom­pri­me­rar gaf­feln nå­got och snär­tar till med ga­sen.

Fram­hju­let lyfts över di­ket och bak­fjäd­ring­en läm­nas nå­got bru­talt till att hands­kas med den skar­pa di­keskan­ten men den fi­na kom­po­si­tio­nen av mo­tor och chas­si gör ma­nö­vern odra­ma­tisk. På vis­sa stäl­len är det så trångt mel­lan trä­den att jag knappt kom­mer mel­lan med sty­ret, men RR 4T 390 känns smi­dig trots att det är knö­ligt att ta sig fram. Gaf­fel­kro­nan har bli­vit lät­ta­re men mer vridstyv och hju­len från Ex­cel har nu­me­ra svar­ta ek­rar samt blan­ka fälg­ba­nor. Ef­ter

Här­lig en­du­ro­härj­ning på Be­tas bak­gård i Tosca­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.